Ett företagsamt HåboEtt företagsamt Håbo

Som företagare i Håbo är Du en viktig resurs. I vår kommun finns många mindre och många nystartade företag. Det är mycket viktigt för utvecklingen av kommunen, för möjligheten att erbjuda jobb, men också för att skapa den ekonomiska tillväxt som vi alla är beroende av.

Kommunen har en viktig roll att svara för en bra beredskap för boende, att våra skolor erbjuder bra undervisning, att äldreomsorgen fyller de krav som man som äldre har rätt att ställa, att företagsamheten har bra förutsättningar och att föreningslivet kan blomstra. Vi måste ta vara på de möjligheter som bredband till alla skulle innebära. Vi vill att Håbo ska bli den digitala kommunen. Det ökar företagens konkurrenskraft, det skapar nya möjligheter för jobb och det ger samhällsservicen en möjlighet att bli nära.

I Håbo finns många småföretag och ett antal större. Företag som skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar med 37 procent av kommunens skatteintäkter. Genom vår kommuns centrala läge i Mälardalen har vi tillgång till en stor närmarknad, men också till en nationell och internationell marknad. För många företag är tillgången till personal en trång sektor. För andra är det svårt att hitta en bostad när man söker jobb. Därför behövs en utbyggd gymnasieskola med yrkesprogram och ett fortsatt ambitiöst bostadsbyggande.

Det är angeläget att undanröja regleringar som motverkar företagens expansion. Ett exempel är alla regleringar på Skohalvön, ett annat är all den prickmark som finns. I kommunen kan vi genom snabb hantering av t ex bygglov och tillsyn underlätta och förenkla företagens vardag. Det underlättas med en kommunal lotsfunktion för företagare, en ingång i den kommunala förvaltningen.

Genom markberedskap i kommunen och i samverkan med privata fastighetsägare kan vi bidra till den företagsutveckling kommunen har goda förutsättningar för. Den Översiktsplan som är under arbete ger goda förutsättningar för utveckling och etablering av företagsverksamhet i hela kommunen. Det är angeläget att vi kan attrahera fler och gärna större företag att etablera sig i vår kommun. Och att vi kan få en större branschbredd i vårt näringsliv.

Vår vision och ambition är att de som bor i Håbo också ska kunna söka ett jobb här. Och de som får ett jobb i ett Håboföretag ska också kunna få tag på en bostad.

Ska kommunens företag kunna utvecklas behöver vi också kunna erbjuda mark för etablering av företag i kommunen eller för utveckling av företag, antingen genom kommunens försorg eller i samverkan med andra markägare. Logistik Bålsta har alla möjligheter att i samverkan med intresserade företag utvecklas till det logistikcentrum som Bålsta är så väl lämpad för med vår närhet till olika transportslag och ett expansivt Stockholms-och Mälarområde.

Under förra året kunde vi notera att vår ställning i Svensk Näringslivs rankning blivit sämre, vilket inte är bra. Men vi vet att företagen i Håbo ligger bra till när det gäller tillväxt och nyetableringar. Vi har alla förutsättningar att klättra i den rankningen de kommande åren. En bra grund för det arbetet har lagts under vinterns dialogprocess där företagare, politiker och kommunala tjänstemän lagt ner många timmar på konstruktivt meningsutbyte. Det finns nu många förslag på insatser för att förbättra näringslivsklimatet såväl i närtid som på längre sikt. Projektet har tydliggjort vikten av insikt och förståelse för varandras vardag så att vi har rätt förväntningar, men också så att kommunen på bästa sätt kan stödja företagens utveckling.

Vår kommun kan bli ett viktigt nav för klimatsmarta transporter med stickspår till järnvägen, en fungerande Mälarhamn och med eldrift av E18. Det vill säga elektrifiering av godstransporter med elstolpar och ellinor. Enkelt uttryckt fungerar det som med spårvagnar. Lastfordonen kopplar upp och ner sig mot strömförande luftledningar helt automatiskt. Väl uppkopplade kommer bilarna att strömförsörjas från kontaktledningarna, vilket innebär en resa utan utsläpp. Elen kan produceras lokalt med solceller.

Centern hoppas att försöksverksamheten med strömöverföring till hyrbridlastbilar i projektet Elväg-Gävle-Sandviken blir verklighet på E18.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.