Håbo - en grön kommun

Vi vill att Håbo ska vara en grön och hållbar kommun som tar vara på naturens möjligheter, som underlättar för oss att hushålla med resurserna, som serverar närodlad mat och omvandlar vårt matavfall till drivmedel för våra fordon. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.

  • Arbetet för ett hållbart, grönt Håbo ska grunda sig på FN:s klimatmål.
  • Fler solcellsanläggningar på kommunala byggnader.
  • Ett klimatsmart Håbo med närodlad mat och där vi omvandlar vårt matavfall till drivmedel för våra fordon.
  • Biogasen från den kommunala VA-anläggningen är en effektiv energikälla som bör utnyttjas.
  • Allt mer av det avfall som kastas måste bli nya råvaror! Därför vill vi införa fyrfacksystem för ökad återvinning, vårt avfall är en resurs som vi ska utnyttja.
  • Klimatsmart logistik.Vi vill verka för att en gastankstation för biogas etableras i kommunen, att det byggs laddstationer för elbilar, att fossilfria drivmedel finns inom kommunen.
  • Bygg om E18 till El 18. Se försöksverksamhet i Gävle Sandviken.

Klimatfrågan är den kanske största utmaningen vi människor har stått inför – för att klara den måste vi byta ut både gammalt tänk och fossila bränslen mot förnybar energi och nya sätt att använda resurser, utvinna energi och odla mat. Det ger möjligheter för ny teknik och nya företagare och framför allt möjlighet att skapa en grön tillväxt.

Rent konkret innebär det att vi gör bruna påsar till drivmedel och gödsel, vi återför näring till jordbruket och kopplar samman stad med landsbygd. Cirkulär ekonomi i praktiken. En brun påse med matavfall räcker till gas för att köra 2,5 km!!

Allt mer av det avfall som kastas måste bli nya råvaror. Därför vill vi införa fyrfacksystem för ökad återvinning, vårt avfall är en resurs som vi ska utnyttja. Förnybar energi som också förbrukas lokalt, ska vi skapa genom att sätta solceller på alla kommunala byggnader. Det ger närodlad energi i praktiken! Producerat lokalt! Konsumerat lokalt!

Det är viktigt att kunna vara klimatsmart. Centerpartiet vill möjliggöra för alla invånare att kunna vara fossilfria. Vi vill verka för att en gastankstation för biogas etableras i kommunen, att det byggs laddstationer för elbilar, att fossilfria drivmedel finns inom kommunen. Om man ska kunna vara klimatsmart så måste man kunna få möjligheten. Här måste de fordon som används i den kommunala verksamheten gå i täten och hjälpa till att skapa en marknad för dessa drivmedel.

Vi behöver en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen och inte minst till våra arbetsplatser som många gånger finns i våra grannkommuner.

I Håbo har vi flera unika naturområden t ex Granåsen, Skokloster, Vattunöden och Hjälstaviken. Den biologiska mångfald som de representerar är en viktig resurs för kommande generationer, som vi ska värna om och utveckla genom att förbättra tillgängligheten för både kommuninvånare och turister. Det kan leda till fler gröna jobb och nya företag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.