Håbo – en kommun med sund ekonomi

Håbo kommun har de senaste åren haft ett bra ekonomiskt utfall. Vi har nått de överskottsmål på minst två procent som är en nödvändighet för att ha en rimlig beredskap när ekonomin blir kärvare. Och det lär inte dröja. Enligt alla prognoser så kan Håbo kommun och hela kommunsektorn, räkna med stora utmaningar 2019 och framåt. Prognosen för 2018 pekar på ett nollresultat.

  • Se Håbo som ett viktigt nav för klimatsmarta transporter med stickspår till järnvägen, eldrift av E18, laddstolpar och en fungerande Mälarhamn. Ny avfart från E18 vid Draget med ordentlig pendlarparkering.
  • Utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen och kvartstrafik i Centrum.
  • Öppna östra ingången till stationen och södra delen av perrongen. Utveckla pendelparkeringen för att underlätta pendlingen till Stockholm.
  • Vår vision är att de som bor i Håbo också ska kunna arbeta här och de som får ett jobb här, ska också kunna få tag på en bostad.
  • Förenkla företagens vardag genom snabb hantering av t ex bygglov och tillsyn.
  • För att tillgodose arbetsmarknadens behov av nya medarbetare inom vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträckning kunna erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller i samverkan.

Vi kan konstatera att för 2017 uppvisar kommunen ett bra ekonomiskt resultat. En kombination av väl utfört arbete, aktiva beslut, extraordinära statsbidrag och omständigheter vi inte helt kunnat förutse. Resultatet på 138 mkr förstärker kommunens balansräkning. Och det är bra, eftersom vi redan nu vet att kommande år kommer att kräva hårda prioriteringar i verksamheten.

Det är glädjande att konstatera att kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser förstärkts och nu uppgår till 13 procent. Kommunen måste med tanke på vår egen starka utveckling och alla nya medborgare som flyttar in, vilket vi tycker är bra, planera för investeringar i förskolor, skolor, äldreboende och inte minst, ett antal nödvändiga investeringar för att tillgodose behovet av fritidsaktiviteter.

Ska vi klara de miljardinvesteringar vi står inför så behöver vi i varje projekt söka alternativa drifts- och investeringsformer. Raoul Wallenbergskolans önskan om markanvisning för en ny skola är ett intressant exempel på detta. Liksom Håbo FF:s tankar om hur en ny fotbollsarena ska kunna komma till stånd. Bålsta Alpinas skidbacke är ett annat exempel på föreningsinitiativ.

Hur vi använder våra skattemedel är en fråga om prioriteringar. Vi har inte råd med allt, utan måste prioritera. I vår kommun finns mycket vi kan vara stolta över. Men det finns också mycket som kan bli bättre.

Håbo kommun växer nu mer än tidigare beräknat. Vi ligger bra till i Mälardalen, har en relativt väl fungerande arbetspendling, i varje fall i östlig/västlig riktning. Ett ökat befolkningsunderlag är bra för kommunen, för den offentliga och kommersiella service som kan erbjudas. Men det ställer också krav på hög aktivitet i samhällsplaneringen och i bostadsbyggandet. Kommunen har mark i Viby äng som väl lämpar sig för villabebyggelse. Och de planer som finns på byggnation i Yttergran, Skokloster och Kalmarsand är viktigt såväl för att tillgodose behovet av boende men också en viktig del i den kommunala finansieringen.

Av senaste årsredovisningen framgår att vi på många verksamhetsområden haft en positiv utveckling. Det gäller bl a kunskapsresultaten i skolan. Grundskolan i Håbo hamnar nu på plats 65 av Sveriges 290 kommuner. Vi låg året innan på plats 97. Intresset för vår gymnasieutbildning är stort, vilket bl a antalet sökande ungdomar från andra kommuner är ett tecken på. Men det gör också att vi är i en situation där vi på allvar behöver fundera över dimensioneringen av gymnasieskolan framöver.

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av nya medarbetare inom vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträckning kunna erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller samverkan. De återkommande framgångarna i Ung Företagsamhet är särskilt glädjande. De visar vad ett långsiktigt och tålmodigt arbete betyder för framgång. av nya medarbetare inom vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträckning kunna erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller samverkan. De återkommande framgångarna i Ung Företagsamhet är särskilt glädjande. De visar vad ett långsiktigt och tålmodigt arbete betyder för framgång.

Av senaste årsredovisningen framgår att vi på många verksamhetsområden haft en positiv utveckling. Det gäller bl a kunskapsresultaten i skolan. Grundskolan i Håbo hamnar nu på plats 65 av Sveriges 290 kommuner. Vi låg året innan på plats 97. Intresset för vår gymnasieutbildning är stort, vilket bl a antalet sökande ungdomar från andra kommuner är ett tecken på. Men det gör också att vi är i en situation där vi på allvar behöver fundera över dimensioneringen av gymnasieskolan framöver.

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av nya medarbetare inom vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträckning kunna erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller samverkan. De återkommande framgångarna i Ung Företagsamhet är särskilt glädjande. De visar vad ett långsiktigt och tålmodigt arbete betyder för framgång.

Vi har betydande efterfrågan på bostäder i vår kommun. Vi kan alltid diskutera hur många som aktivt söker bostad. Men klart är att de lägenheter som t ex Håbo Hus, West Bygg och 746 färdigställt har haft en snabb åtgång. Vi behöver fortsätta den positiva utveckling som vi noterat på bostadsområdet, med allt från fler planuppdrag och detaljplaner till aktiva byggprojekt. De senaste två åren har antalet bostäder som fått startbesked ökat med 60 procent. Och det behöver inte alltid ta lång tid från ord till handling, det är Håbo Hus byggnation vid Åbergs museum ett bevis för. Från idé till inflyttning har det gått endast 20 månader.

En faktor som starkt påverkar den kommunala ekonomin är i vilken takt kommunens invånarantal ökar. Det är bra om vi kan ligga något över den genomsnittliga tillväxten i landet på 1,5 procent. Det är gynnsamt för vår ekonomi om fler, som just gått ut sin utbildning och kanske bildat familj, kan bosätta sig i kommunen. Men då behövs bostäder för olika behov. Det är därför bra att det nu finns planer för såväl centralortens bostadsutveckling som byggnation i de mindre samhällena runt om i kommunen.

Den kommunala verksamheten är personalintensiv och beroende av engagerade och kompetenta medarbetare. Antalet anställda har under 2017 ökat med drygt 50 personer, främst inom Barn- och utbildning och Vård- och omsorg. Högkonjunkturen och brist på arbetskraft har även påverkat Håbo kommun i form av ökad personalrörlighet och till det kommer naturliga pensionsavgångar.

De kommande åren står Håbo kommun, liksom alla andra kommuner, inför en stor kompetensutmaning och brist på arbetskraft, när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de som är i arbetsför ålder. Förändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändiga verktyg för att hantera dessa utmaningar och där kommer användandet av den digitala tekniken att spela stor roll.

Kommunmedborgarnas upplevda trygghet är en viktig fråga att hantera. Det gäller t ex tillgången till vård och omsorg i utsatta lägen. Aktiviteten med trygg hemgång efter sjukhusvistelse, som infördes under 2016, har fallit väl ut. Detta i kombination med landstingets satsning på mobila läkarteam gör att fler vågar och kan vara kvar i sin hemmiljö. Trygghet måste också kunna upplevas i vardagen. Här är samarbetet med polisen viktigt och det är bra att det Medborgarlöfte som förnyades mellan kommunen och polisen 2017 nu även fortsätter under 2018.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.