Sjukvård i Håbo

Hjälpmedels design

Det är viktigt att hela Håbo och region Uppsalas vård och omsorg kan fungera så att människor kan fortsätta att bo och verka både i tätorten och på landet. Närodlat betyder för oss att man har nära till lokal service.

  • Möjliggöra etablering av mindre vårdinrättningar efter norsk modell.
  • Skapa en yrkesutbildning inom vård och omsorg som en del av gymnasieskolan.
  • Vara en ledande kommun i nyttjandet av kvalitativa digitala tjänster för vård och omsorg.

Centerpartiet vill driva frågan om att skapa förutsättningar för en nära och tillgänglig sjukvård med möjlighet för medborgarna att själva styra sina val oavsett var man bor. Vi vill genom tydliga mål höja kvaliteten på sjukvården i Bålsta. Exemplen finns. I Norge har 95procent av patienterna samma läkare vid sina vårdbesök. I Sverige är det bara 42 procent som har det.

Genom att ge möjlighet för läkare att etablera praktik i mindre samhäll- en, kombinerat med digitala lösningar, som ger tillgång till specialistkompetens, kommer den mindre kvalificerade vården att kunna bedrivas kostnadseffektivt men ändå mer personligt och med större trygghet för patienten. Det bör finnas minst en Närvårdsmottagning i kommunen som är tillgänglig dygnet runt, digitalt eller via telefon.

Vi vill ändra på hur framtidens vård och omsorg ska fungera. Det förutsätter att vi ändrar nuvarande regelverk. Sätter upp kvalitetsmål för etableringar och säkerställer att förutsättningar och ersättning för insatsen är likadan oavsett om vården bedrivs av det offentliga eller privat. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för valfrihet i hemsjukvården. Vi vill också säkerställa en utbyggnad av vård för personer i alla åldrar med psykisk ohälsa. Speciellt fokus måste ges till ungas ökade behov.

Vi måste se till att tillgången på kommunikationsnät finns till alla. Det finns möjlighet redan i dag att kunna använda digitala verktyg i omsorgen både i hemmet som på boenden för att öka tryggheten, utan att inkräkta på integriteten.

I Sverige har vi en mycket hög läkartäthet, men kontakten med patienter utförs bara under mindre än en tredjedel av arbetstiden. Det krävs att professionen återfår möjligheten att utföra sitt arbete enligt sin legitimation. Det skulle också bidra till att arbetsglädjen ökar, även om det också behövs en lönejustering för att attrahera fler och bra kompetens till vårdyrken. En viktig del är att utbildningen av sjuksköterskor prioriteras.

Centerpartiet i Håbo anser att det behövs en yrkesutbildning inom vård och omsorg som en del av gymnasieskolan. Det behövs mer vårdpersonal och möjlighet för vårdleverantörerna att rekrytera kompetens lokalt.

Primärvårdens kostnader i dag är endast 17 procent av den totala vårdkostnaden. Andelen måste bli större. Om okvalificerad vård drivs på akutsjukhus, är kostnaden 80-90 procent högre än om motsvarande vård ges i primärvården. Vi kan alltså få en tryggare vård för patienten utan ökad kostnad, troligen lägre kostnad, om vi lyckas göra en strukturomvandling som t ex Norge redan lyckosamt har genomfört.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.