Skokloster, Krägga och byarna

De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut för att kunna erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära. Det innebär t ex förskolor och grundskolor i tätorten som kan attrahera kvalificerad personal. Och det kan innebära förskola i parhus i småorterna eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och sjuksköterska. Och väl utbyggd service med digitalt stöd.

  • Utbyggd kollektivtrafik på landsbygden och säkra tillfartsvägar till Skohalvön för både bil och cykel. Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta.
  • Centrum på Skohalvön med samhälls- och kommersiell service.
  • Ett nät av trafiksäkra cykelbanor i kommunen. Som från Krägga & Skokloster till Bålsta.
  • Fler bostäder i byarna. En bebyggelse i samklang med naturen, som värnar natur och rekreationsvärden.
  • Av/påfart från E18 vid Ekolsundsmacken till Stämsvik/Krägga (ev med bom som vid ÅC och i samarbete med lokal samfällighet).
  • Barnomsorg i Krägga i parhus som kan säljas om behovet ändras. Gärna i privat regi.

Hela Håbo ska leva och vi ska ha småskalig service på landsbygden. I Krägga, Yttergran, Övergran, Häggeby och småbyarna runt om i Håbo kommun finns fina boendemiljöer med grön natur, närhet till vatten, lugn för själen och gemenskap i ett aktivt förenings- och kulturliv.

Det finns driv, framåtanda och engagemang, som ska stödjas och uppmuntras både bland företag och föreningar/samfälligheter. Centerpartiet stödjer föreningar, samfälligheter och privata initiativ, som vill förbättra livet på halvön och i byarna.

Många vill bo på landet och det finns bra lösningar för småskalig service på landsbygden. Mer bebyggelse innebär utökad service med dagbarnvårdare/familjehem, förskolor, skolor, filialer för sjuk- och tandvård, mm. Allt behöver inte lösas centralt. I vår kommun ska vi kunna erbjuda bra infrastruktur för fiber, cykelbanor och om möjligt ridleder samt naturligtvis bra kollektivtrafik både i tätorten och på landsbygden.

Skoklosterhalvön

Skoklosterhalvön har alla möjligheter att utvecklas. För det krävs trafiksäkra vägar med utrymme också för cyklisten, en väl fungerande kollektivtrafik, färja eller bro. Det krävs också att boende och verksamheter på Skohalvön kan utvecklas, t ex genom lägenheter och kommersiell service men också genom att utnyttja naturliga platser för boende och näringsverksamhet. Och att de omfattande restriktioner som i dag omgärdar halvön omprövas.

Genom att säkra och förbättra den lokala servicen höjer vi boendekvalitén och minskar miljöbelastningen med onödigt bilåkande. Ett nytt planerat centrum för kommersiell och samhällsservice med bland annat lanthandel, närvård, post, matställe, allaktivitetslokal skulle göra Skohalvön än mer levande för boende och attraktiv för företagande. Skohalvön behöver också en ny vatten- och avloppslösning.

Det planeras bostäder i området mellan Idealbyn – Gropen - reningsverket. Viktigt är då att värna om natur- och rekreationsvärden. Nybebyggelsen får inte skära av möjligheten att ta sig till strand och vatten i området.

Alla ska kunna ta sig fram till vattnet, med rullator och barnvagn, på en uppgrusad led. Vi vill skapa förutsättningar för ett allaktivitetshus i Skokloster och en löparbana på 60 meter med längdhoppsgrop.

Cykelväg Slottet- Slottskogen, offentliga toaletter vid slottet och förbättrat vattenverk är åtgärder som är på gång i olika stadier och som Centern stödjer.

Krägga, Stämsvik

Vid Mälarens strandlinje har vi Krägga en by med gamla anor. Krägga/Stämsvik ligger nära Bålsta och har nära till E18 om det inte vore för omvägen till Bålsta som måste tas. Här vill vi öppna för möjligheten att man använder befitlig avfart från Ekolsundsmacken men en liten lokal väg. Vägen mot Enköpings hållet blir kanske 10-15 km kortare beronde var man bor. Ev med en bom enligt samma system som vid återviningscentralen i Bålsta. Detta kräver dock en samsyn med bla samfälligheten. Vi är även postivia till av/på-fart vid bron över E18 med men det är långt svårare att få igenom och inte lika lätta för kommunen att "lobba" igenom.

Barnomsorg i parhus. Det blir fller och fler barn i området och det är inte rimligt att behöva skjutsa till Bålsta för barnomsorg. Ett parhus i privat regi är en ekonomisk bra lösning som valfrihet och flexibilitet. Ändas behov kan huset sedan användas som bostäder. Detta är en lösning som kan anvädas på fler ställen i kommunen.

Förläng cykelvägen över viken in mot Bålsta. Det öppnar även för bättre cykelstråk från Hjälstaviken mot Bålsta på småvägarna.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.