Trygghet och valfrihet i vård och omsorg

Trygghet i omsorgen handlar om mänsklig värme och tid för mänsklig kontakt mellan personal och den person som behöver stöd. Det handlar om höga kvalitetsmål och möjligheten att kunna påverka sin egen situation.

  • Uppnå en god, högkvalitativ och värdig äldreomsorg och LSS-verksamhet genom kompetent personal, samt kontinuitetsgaranti i personal och verksamheter.
  • Ha valfrihet att välja äldreboende efter behov och individuella önskemål. Vi vill också garantera delaktighet och medbestämmande för de äldre i utformningen av sin omsorg. Driva utvecklandet av en ”äldreplan” för att säkerställa nära service och tillräckliga boenderesurser i kommunen.
  • Skapa förutsättningar för att Bovieran skall kunna etablera sig i Håbo. Det är ett boendekoncept för seniorboende som erbjuder boende i grön miljö med gemensamma ytor.
  • Ha en mångfald av former och utförare där både kommunala, privata och andra organisationsformer existerar.
  • Ta tillvara teknikutvecklingen i samhället till nytta för personer med behov av vård och omsorg. Bättre närsjukvård t ex i form av en Närvårdsmottagning i Skokloster.
  • Att erbjuda mer kultur i vården i samarbete med skolan, regionen och studieförbunden.
  • Skapa förutsättningar för fler familjedaghem bl a i Bålsta, Krägga och på Skohalvön

Det skall vara enkelt att snabbt få kontakt med rätt resurs när man behöver stöd. För den som vill bo kvar hemma även när man blir sjuk, skall kommunen kunna erbjuda en god hemsjukvård och hemtjänst oavsett vem som levererar tjänsten.
 

Närvårdssamarbetet med regionen är under utveckling, men behöver förstärkas så att vi i Håbo får bättre närsjukvård t ex i form av en närvårdsmottagning i Skokloster. Med digitalisering kan en mindre mottagning klara många åkommor genom kontakt med specialist vid behov.

Det är viktigt att det finns flera alternativa boenden och boendeformer att välja på. För oss är nyckeln en bra och professionell styrning och uppföljning med tydliga kvalitetskrav. Det finns även behov av nya typer av trygghetsboenden, gärna i privat regi, för personer som klarar sig bra om det finns nära tillgänglig service. För Centern i Håbo är det också viktigt att vi kan erbjuda bra omsorg och boende till personer med funktionsvariation samt personer med psykisk ohälsa oavsett ålder.

För hela vår verksamhet i vård och omsorg vill Centern påskynda digitaliseringen och adekvat teknikanvändning, så att personalen får effektiva hjälpmedel i verksamheten. De äldre som vill, ska erbjudas tillgång till e-tjänster och teknik, som underlättar vardagen och möjliggör träning för både hjärta och hjärna. Allt för att stärka hälsan och öka välbefinnandet.

Vi har i dag trygghetskameror för den som vill, i stället för nattliga besök av hemtjänsten. Även logopedstöd finns på distans från Västerbotten, för den som vill få träning hemma i stället för att åka till Uppsala.

Det sker en kraftig utveckling inom välfärdsteknologin som Centern vill ta till vara i samarbete med Kommunala pensionsrådet och Kommunala handikapprådet, så att nyttjandet sker från medborgarens behov och önskemål. Centerpartiet vill också öka stödet till föreningar som ordnar aktiviteter som bidrar till äldres bättre hälsa och välbefinnande. Vi vill också utöka samarbetet med resten av regionen, där det ger mervärden. Finns möjligheten skall kultur i vården prioriteras.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.