Ehsan nasari - #1 på kommunlistan

Ehsan Nasari, förstekandidat för Centerpartiet till Uppsala kommunfullmäktige, utvecklar sina tankar kring sin kandidatur och hur han vill utveckla Uppsala.

Vilka frågor kommer du att framför allt fokusera på under kommande mandatperiod?

Det finns mycket man kan göra i en kommun. Men våra resurser är inte oändliga och därför måste vi som politiker våga prioritera. Om vi ska ge allt till alla så blir det varken bra eller ekonomiskt hållbart på sikt. Min vision är att vi ska få ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, och då behöver vi fokusera på följande områden:

Prioritering av kommunens kärnverksamhet

Kommunen måste i alla lägen prioritera sin kärnverksamhet, skola, vård, omsorg, socialtjänst och nödvändig basinfrastruktur. Det är inte acceptabelt att vi satsar minst pengar på vår äldreomsorg av nästan alla kommuner i Sverige och ligger på plats 261 av 290 i Lärarförbundets rankning av de bästa skolkommunerna. Nu behöver vi säkerställa att skola, vård och omsorg har tillräckligt med resurser för att kunna garantera en kvalitetsmässigt acceptabel lägstanivå.

Den kraftiga tillväxt som kommunen planerar för i Sydöstra stadsdelarna kommer att ske på bekostnad av vår kärnverksamhet. För att vi ska råd med att genomföra långsiktiga satsningar på skola, vård, omsorg och underhåll av befintlig infrastruktur som exempelvis vatten och avlopp måste kommunen ha en mer hållbar tillväxt, minska sin stora skuldbörda (18 000 miljoner), kraftigt minska sin administration, genomföra ett omfattande arbete med digitalisering och effektivisering, bli en bättre arbetsgivare och bli mer företagsvänlig.

Bryta utanförskapet och segregationen

Vi behöver ha ett samhälle som håller ihop socialt. Språket är nyckeln in i samhället. Därför måste vi höja kvaliteten på SFI och ställa krav på deltagarna. En annan nyckel är att ha ett arbete att gå till. Då 4 av 5 jobb skapas i våra små och medelstora företag måste vi ha ett företagsklimat där det är lätt att starta och driva företag med anställda. På så sätt ser vi till att fler går från bidrag till egen försörjning. Samtidigt behöver vi ställa krav på motprestation som en förutsättning för att få försörjningsstöd. Ett arbete ska alltid löna sig.

Vi behöver också intensifiera samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst och stärka signalsystemen så att barn med normavvikande beteenden upptäcks tidigt och får rätt stöd. Genom satsningar på föreningslivet kan vi se till att våra barn och ungdomar får en meningsfull fritid istället för att hamna i gäng eller i utanförskap. Vi vill också se ett återinförande av kvarterspoliser, som får tid att upparbeta kännedom om området, dess invånare, problem och förutsättningar.

Mer handlingskraft i klimatfrågan

Uppsala måste utvecklas grönt, hållbart och långsiktigt. Kommunens verksamheter behöver bli koldioxidneutrala och ett viktigt steg på vägen dit är en utsläppsfri kommunal fordonsflotta. Vår självförsörjning av energi ska öka genom att utbyggnad av sol- och vindenergi underlättas. Tak- och fasadytor ska också i största möjliga utsträckning användas för att stärka den biologiska mångfalden, fördröja regnvatten och användas för energiproduktion. Vi ska arbeta för att befintliga byggnader i högre grad bevaras och renoveras i stället för att rivas för nybyggnation. För att främja lokal matproduktion och den biologiska mångfalden ska minst 25% av kommunens matinköp ska vara lokalproducerad senast år 2025.

Stärkt jämställdhet

Vi vill ha ett jämställdhetsperspektiv i alla politiska frågor. Ett av de viktigaste stegen kommunen kan ta är att höja lönerna inom kvinnodominerade yrken och stödja kvinnligt företagande. Mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett stort samhälleligt problem, därför måste kommunen arbeta närmare civilsamhällets organisationer för att komma till bukt med våld i nära relationer. Praxis, så fort det är genomförbart, ska också vara att flytta på förövaren, inte offret. Hedersrelaterat våld och förtryck ska aktivt motarbetas och jämställdhet ska vara ett huvudfokus vid introduktion av nyanlända. Vi vill se en mer jämställd drotts- och föreningsverksamhet och att försörjningsstöd betalas ut jämställt mellan samboende i hushåll.

En hållbar stadsbyggnadspolitik

Vi har inget emot att Uppsala växer, men det måste vara ekologiskt socialt och ekonomiskt hållbart. Då kan vi inte vara den kommun i Sverige som exploaterar mest åkermark, skriver avtal om utbyggnad på 33 000 bostäder över invånarnas huvud och investerar miljarder i spårvagn som är ett oflexibelt och omodernt kollektivtrafiklösning och som dessutom riskerar vår dagvattenförsörjning. Vi vill att våra jordbruksmarker fredas för nybyggnation samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Våra parker ska bevaras och vi ska skapa ett grönare city med bilfria zoner och stärkt laddinfrastruktur. Vi måste utveckla en kollektivtrafiklösning som tjänar hela Uppsala. Spårvagnsprojektet hotar kommunens ekonomi varför vi föreslår eldrivna snabbussar med egna körfält som ett bättre alternativ. Vi vill också halvera den kraftiga expansionen med bostäder i de Sydöstra stadsdelarna för att skapa en hållbar stadsdel, och lyssna mer på invånarnas vilja vid stadsbyggnadsprojekt.

LÄS MER om vår valplattform nedan:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.