Socialdemokraterna exproprierar Sveriges bördigaste jordbruksmark

Socialdemokraternas förslag på dragning i rött, Centerpartiets förslag på dragning i grönt

Imorgon torsdag ska plan- och byggnadsnämnden fatta beslut om ett planbesked för en gång- och cykelväg mellan Klastorp och Ulva. Då flera berörda markägare vägrar gå med på den föreslagna dragningen planerar Socialdemokraterna att expropriera marken.

- Uppsala kommun har inte använt sig av expropriering på decennier. Att expropriera den här marken och asfaltera Sveriges bördigaste jordbruksmark torpederar ambitionen om högre självförsörjningsgrad. Det är också ett fullständigt oacceptabelt ingrepp i äganderätten, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Expropriation är en form av tvångsinlösen av egendom eller nyttjanderätt till egendom. Stat, kommun eller enskild kan ansöka om expropriation av egendom, vilket formellt måste godkännas av regeringen. Regeringsformen anger emellertid att sådant endast får ske då det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

- Erik Pelling och Socialdemokraterna har investerat mycket prestige i den här cykelvägen. Alla Uppsalapolitiker är överens om att vi vill se en cykelförbindelse mellan Klastorp och Ulva, men det får inte ske till vilket pris som helst. Det Socialdemokraterna föreslår är ett regelrätt övergrepp på Uppsalas bönder, fortsätter Stefan Hanna.

Totalt berörs drygt 20 fastigheter av den föreslagna dragningen. Av det aktuella ärendet framgår att den berörda marken har stor betydelse för såväl jordbruksproduktion som upplevelsevärden. I Uppsala kommuns översiktsplan står att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark ianspråktas.

- Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog redan förra mandatperioden en alternativ dragning av cykelvägen. Vårt förslag innebär att mycket mindre jordbruksmark går förlorad, och har godkänts av markägarna. Då det finns ett bra alternativ vill jag uppmana Erik Pelling att ta sitt förnuft till fånga och inte ta till en såhär drastisk åtgärd bara för att försöka rädda sitt eget ansikte, avslutar Stefan Hanna.