Avgörande utredningar för Värmland

Just nu pågår prövningen av strandskydd, skogspolitik och artskydd, samt en enormt stor process kring åtgärdsprogrammet för vatten. Utfallet av de här processerna kommer ha stor betydelse för Värmland.

Foto Erik Evestam

I alla de här frågorna pågår arbete med remissvar i kommuner och regioner. Svaren därifrån kommer vara viktiga för den fortsatta hanteringen. Även om ämnena är olika så snuddar de ganska tätt intill varandra. Det handlar om synen på människa, miljö, tillväxt, stad och land.

I strandskyddet presenterades en utredning före jul som innehåller ett flertal reformförslag som kan göra stor nytta för Värmland. Jag ser det som början på en uppgörelse med en urban norm där staden ska vara centrum för tillväxt och utveckling och där landsbygden ska vara ett museum. Men det kommer krävas en del justeringar för att reformen ska ge avsedd effekt.

I skogen kom en ännu större utredning som bland annat skulle titta på hur vi ska ha det med skydd av natur långsiktigt. Ska det ske med tvång som idag, eller ska vi gå över till en frivilligt baserad form där markägarna själva får ta initiativ till att skydda områden?

Artskyddet är ännu mer dramatiskt till sin utformning och den utredningen kan få mycket stor betydelse för skogsbruket. Här är ursprunget dessutom ännu märkligare. Idag kan du förbjudas att avverka din skog med hänvisning till att det finns arter där som visserligen inte är hotade men som ändå besitter ett starkt skydd. Någon möjlighet till ersättning finns inte och din enda utväg är att gå till domstol för att försöka få rätt.

Den här hanteringen är i strid mot rättsstatens principer och den är inte till gagn för naturvården eftersom det innebär att skogsägaren tvingas betrakta biologisk mångfald som en företagsrisk. Och det är ju verkligen ingen bra utgångspunkt.

I de här frågorna måste staten bestämma sig för vilka incitament man vill ge till företagen som helt eller delvis lever på sitt skogsbrukande: Ska hållbart brukande uppmuntras eller bestraffas? Och ska de åtgärder som skogsbrukarna gör för att skapa fina miljöer hyllas, eller ska de leda till tvångsmässiga reservatsprocesser?

Den sista punkten är kanske den svåraste: Åtgärdsprogrammet för vatten. Det bygger på ett EU-direktiv som i svensk kontext har förvandlats till ett gigantiskt paket med tusentals åtgärder till en kostnad på minst 24 miljarder kronor. För de värmländska kommunerna handlar det i snitt om ca 200 miljoner kronor och det som berörs är enskilda avlopp, jordbruk, kommunal verksamhet och tusentals små och stora dammar.

Syftet är från början gott: Vi ska säkra rent vatten. Men i Sverige har det blivit något helt annat där framförallt landsbygden förväntas återställas till något sorts ursprungligt skick. Det finns dessutom ett antal betydande brister i programmet. Underlaget är bristfälligt, det saknas konsekvensbeskrivningar och framförallt är många av åtgärderna inte möjliga att genomföra. Och jämför man kostnaden med beräknad miljönytta så är prislappen mycket hög.

När de här förslagen lades förra gången så ledde det till en revolt som gjorde att regeringen överprövade programmet. Samma sak måste ske den här gången: politiken måste ta tillbaka initiativet så vi får ett vattenarbete som är hållbart, rimligt och verklighetsbaserat.

Erik Evestam (C)
2:e vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland