Trygghet i hela Umeå

Starkare trygghet från brott och övergrepp
Äldreomsorgen
Skolan

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Starkare trygghet från brott och övergrepp

Umeå har de senaste decennierna haft en imponerade befolkningsutveckling, från att ha varit en medelstor kommun är man idag rikets elfte största kommun sett till befolkning. Befolkningsökningen har gett övervägande positiva effekter, men tyvärr även en del negativa som att den sociala utslagningen ökat och därmed också en ökad kriminalitet. Det allra mesta av kriminalitet har sitt ursprung i utanförskap som i de allra flesta fall har en sin grund i social problematik. Familjecentralerna har en särskild roll i allt preventionsarbete, där socialtjänst, skola och vården samarbetar för att ge ett gott samhällsstöd. Umeå har i allt väsentligt lyckats med att planera bostadsområden med blandning av upplåtelseformer för att minimera så kallad bostadssegregering. I den fysisk planering ska trygghetsaspekter vara ett bland många krav. Initiativ till ett ökat kommunalt samarbete med polisen tas, för att framförallt förebygga brottslig verksamhet.

Ensamhet är en ingång till ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt att personer i alla åldrar har ett sammanhang där de känner tillhörighet. Vi vet att gruppen äldre som upplever ensamhet ökar, för att motverka detta och för att skapa umgänge måste vi fortsätta att utveckla mötesplatser för äldre. Vid biståndsbedömningar måste större hänsyn till ensamhet tas, och för att möta ensamhet måste den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas. 

Centerpartiet i Umeå vill:

Äldreomsorgen

Andelen äldre av befolkningen förväntas öka rejält i kommunen, 2018 är antalet invånare över 80 år 5200 stycken, år 2025 är antalet enligt prognosen 6900. Det är väl känt att behovet av vård- och omsorgsbehoven ökar i denna ålderskategori. Umeå kommun har i jämförelse med andra jämförbara kommuner en betydligt lägre budget för äldreomsorg. Det kommer att behövas en uppräkning av budgeten inom äldreomsorgen dels för att motsvara behovet men också för att bibehålla och öka kvaliteten. Alla lösningar inklusive alternativa driftsformer, måste till för att omsorgsuppdraget ska klaras av.

Alla ska känna sig trygga när de blir äldre i Umeå. Det måste finnas en mångfald av olika boendelösningar så att boendet kan anpassas efter individen. Äldre är ingen homogen grupp utan lösningar måste anpassas efter individen. Profilboenden, trygghetsboenden, seniorboenden och kombo-boende är olika idéer för en verklig valfrihet som äldre.

En del i detta arbete är att säkerställa miljöer där äldre kan umgås och träffas. Vi vill motverka ensamheten hos äldre. Vi tror på utevistelse och att personalen får mer tid för de äldre. Goda måltider och möjlighet att äta tillsammans är en annan viktig del. Det ska vara möjligt för de äldre med kreativa stimulanser för hjärnan och kropp med till exempel musik och rörelse.

Många av kommunens äldre är hänvisade till den mat som kommunen erbjuder. Att den är näringsriktig är avgörande – precis som att den är aptitlig. För näringsinnehållet hjälper föga om våra äldre inte vill äta maten. Vi vill att kommunen tar fram en tydlig strategi för upphandling av god, miljösmart och närodlad mat som är näringsrik. Vi tror också att kvaliteten gynnas av att låta mindre aktörer få chansen att leverera maten.

Vi vill alltid sätta den äldres upplevelse och trygghet i fokus i vård och omsorg. Det kräver bland annat en välfungerande samverkan mellan kommunen och landstingets verksamhet så att gränsen mellan dem inte märks för den äldre.

De anhöriga är också en avgörande del för en lyckad omsorg, en personlig och nära relation mellan personal och anhöriga ska eftersträvas.

Vi blir fler och fler äldre samtidigt som personalförsörjningen är ansträngd, vi måste framåt hitta smarta lösningar för att äldre ska få sin rätt till god äldreomsorg och göra det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen i Umeå. 

Centerpartiet i Umeå vill:

 • att äldreomsorgens budget stärks rejält för att motsvara de ökade behoven
 • uppmuntra alla former av alternativa driftsformer
 • planera för flera kombinerade äldreboenden och förskolor
 • uppmuntra och underlätta volontärsarbete som skapar möjlighet för socialt umgänge och gemenskap för äldre
 • skapa möjlighet för äldre att äta gott i gemenskap
 • öka kraven i matupphandlingen med större fokus på smakupplevelse och näringsinnehåll
 • öppna upp möjligheten för mindre aktörer att delta i upphandlingen för en mer personlig smakupplevelse
 • öppna upp för anhöriga att delta i omsorgen
 • skapa personlig kontakt mellan anhörig och personal till den anhöriga
 • stödja och avlasta anhöriga
 • att kommunen, landstinget och berörda myndigheter ska tydliggöra vilka möjligheter för stöd som finns
 • ge förutsättningar för biståndshandläggare så att deras arbete med biståndsbedömningar ska bli så bra som möjligt för de äldre

Skolan

I Umeå ska alla barn räknas oavsett var man bor, vilka förutsättningar man har, oavsett om man är född och uppvuxen i Umeå eller flyttat hit från någonstans i världen. För en fungerande förskola är målet om max 15 barn per avdelning ett mål som ska uppnås. En fortsatt utbyggnad av antalet förskolor är en av de mest prioriterade frågorna, ska Umeå vara en attraktiv kommun att flytta till är tillgången till förskoleplatser viktig.

Grundskolan ska vara en plats där elever och pedagoger känner trygghet och harmoni. Allt det som görs i skolan är grunden för ett demokratiskt samhälle, därför ska elevinflytandet vara ett inslag i lärandet. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan utan godkända betyg. Umeå kommun ska bejaka friskolor och alternativa utförare.

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Genom bra arbetsmiljö, högre lön, mer inflytande för lärarna och goda förutsättningar för vidareutbildning vill vi stärka lärarnas ställning i våra skolor.

Vi ser framför oss att skolans lokaler utnyttjas bättre i framtiden. Där varje skola blir ett riktigt campus där fritidssysselsättningar och valbara aktiviteter integreras på skolans yta.

Näringsriktig mat som ger energi är viktig för positiv inlärning för förskolebarn och elever. Vi vill ha Sveriges bästa skolmat som är näringsriktig, god och närodlad.

Centerpartiet i Umeå vill:

 • att målet om max 15 barn per förskoleavdelning genomförs
 • att takten i utbyggnaden av förskolan ökar
 • att grundskolans lokaler får en generell upprustning
 • att den kommunala skolan anammar friskolans framgångsfaktorer
 • att skolans mat ska vara vällagad och innehålla närproducerade råvaror
 • att inslag av flexibilitet i barnomsorgens bejakas, exempelvis nattis, familjedaghem
 • anpassa musikskolans budget till antalet invånare
 • ha högre personaltäthet och öka andelen pedagoger med högskoleutbildning
 • att digitalisering av skolan ska ske med en tydlig strategi där de digitala verktygen ska användas där de ger ett mervärde
 • stärka skolhälsovården och sätta in åtgärder för att förbättra elevhälsan, inte minst psykisk ohälsa hos unga
 • NPF-säkra skolmiljön så att den fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en NPF-säkrad miljö skapar bättre lärmiljöer för alla elever
 • att skolorna aktivt arbetar förebyggande mot droger bland unga. Personal ska ha stor kunskap om droger och nära samverkan med föräldrar samt polis
 • skapa en god och attraktiv arbetsmiljö för våra lärare där de har makten över klassrummet
 • att rektorn ska ha förutsättningar för att stödja lärarna i deras arbete, utveckla och leda det pedagogiska arbetet på skolan
 • att lärare som närmar sig pension ges möjlighet att jobba kvar som mentor för nyutexaminerade , 123.9 kB.
 • att maten ska vara en del av den pedagogiska verksamheten och locka till goda hälsovanor
 • att rörelse och idrott ska vara en naturlig del under barnens skoldag för att öka den psykiska och fysiska hälsan
 • att skolgårdarna ska uppmuntra till rörelse och skolorna ska ha god tillgång till idrottsytor i närheten

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.