Kandidatpresentation

Anna Gunstad Bäckman

Anna Gunstad Bäckman

Ålder: 44 år

Yrke: Ekonomi- och administrativ chef

Fritidsintressen: Hästar, hundar, natur och politik

Det visste ni inte om mig: Åker MC

När gick du med i partiet: 2007

Styrelse och nämndengagemang:
Vice ordförande kommunstyrelsen, ordförande i Strömsholms Utveckling AB, ordförande i Västmanlands Centerqvinnor, gruppledare för Centerpartiet Hallstahammar, ledamot Länsstyrelsens jämställdhetsråd med mera.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Jag vill att våra barn ska ha en trygg uppväxt fri från våld, att de ska ha en bra skolgång och ett aktivt fritidsliv. Vi måste arbeta förebyggande för att få ett samhälle som fungerar och då ska vi börja med barnen, de är de bästa vi har.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren:
Om jag får en position där jag kan jobba aktivt med politiska beslut vill jag ha en nollvision gällande en uppväxt fri från våld i kommunen och våld i nära relationer och satsa på skolan. Vi har utmaningar med nya skolor och äldreboenden som vi ska bygga och underhålla våra fastigheter och utveckla vår närmiljö, men ser ett behov av att fokusera på våldet i nära relationer och arbeta med socioekonomiska områden för att stärka samhället i stort. Här har skolan en stor roll. Självklart har vi även problem med olika typer av kriminalitet, som vi aktivt ska jobba vidare med tillsammans med polis, rättsväsendet, socialförvaltningen och barn och utbildningsnämnden för att få ett tryggt samhälle. Dessutom måste vi nu långsiktigt planera för kommunens livsmedelsförsörjning och krisberedskap, där vi nu ska värna om våra bördiga åkrar som ger oss mat.

----------------------------------

Anders Johannesson

Anders Johannesson

Ålder: 64 år

Yrke: Näringspolitisk expert på LRF, skogsmästare

Fritidsintressen: Biodling, natur och företagande samt att vara fritidspolitiker.

Det visste du inte om mig: Engagerad i ett antal föreningar.

När gick du med i partiet: 2018

Styrelse och nämndengagemang:
Ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i socialnämnden.

Styrelseledamot i Fibra AB och Samkom AB samt Almi Mälardalen AB. Ersättare i styrelsen för Hallstahem samt i Norra Västmanlands samordningsförbund.

Ledamot i regionfullmäktige och ersättare i kollektivtrafiknämnden.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Det är viktigt att politiker finns nära medborgarna och att beslut inte tas centralt tas utan så nära de som berörs som möjligt. Människor finns och verkar lokalt och det är den kontexten man måste utgå från. Därför är kommunen viktig och därför ska tex sjukvård inte styras centralt för hela landet från Stockholm.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de fyra kommande åren:
Det finns många bekymmersamma utmaningar de närmaste åren. Allt mer av arbetslösheten kommer att behöva hanteras lokalt av kommunen. Stora utmaningar med kompetensförsörjningen både för kommunala verksamhet och privata. Vård och omsorg möter nya kundgrupper och allt fler äldre kan behöva erbjudas service.

Det är viktigt att kommunen organiseras och rustas för att kunna hantera sina olika uppgifter och att resurser samordnas tillsammans med civilsamhället för att uppnå ett bra resultat. Jag hoppas kunna var ett av kugghjulen i maskineriet som ska utveckla kommunen och bidra med lösningar på de utmaningar som vi står inför.

------------------------------

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Ålder: 61 år

Yrke: Civilingenjör

Fritidsintressen: Familj, Sommarstugan, cykling, går sporadiskt på gym

Det visste ni inte om mig:
Har jobbat, ideellt, som servitör och hovmästare på jazzrestaurangen Village i Västerås. Har varit pappa-/föräldragruppsledare inom mödravårdscentralens föräldrautbildning.

När gick du med i partiet: 2018

Styrelse och nämndengagemang:
Bygg- och miljönämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i tekniska nämnden.

Ordförande för Centerpartiet Hallstahammar och styrelseledamot i distriktsstyrelsen för Centerpartiet Västmanland.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Jag anser att viktiga politiska frågor är skolan, försvaret, miljön, integration och en sammanhållen kommun. På lokal nivå är skolan min hjärtefråga.

En bra och likvärdig skola i hela Sverige är en demokratifråga. Idag har varje kommun huvudmannaskapet för skolan i sin kommun. Med 290 kommuner som, var och en, har sin ekonomi och sina prioriteringar, är det omöjligt att få likvärdig skola för alla i hela landet.
Varje elev som inte lyckas i skolan löper en stor risk för arbetslöshet, låg inkomst, sociala problem, utanförskap och därmed sakna möjligheter att påverka sin egen framtid. Det påverkar kommunen genom höga sociala kostnader, social oro och otrygghet, lägre skatteintäkter. Det är kommunens skyldighet att tidigt fånga upp och stötta de elever som löper stor risk för låga skolresultat under sin skolgång. En bra skola ger minskade framtida kostnader, ökade skatteintäkter och en välmående befolkning.
Det är därför av största vikt att Hallstahammar hör till de bättre skolkommunrena i landet, vilket Hallstahammar tyvärr inte gör idag. Hallstahammar måste ha en långsiktig målsättning att rankas som en av de 25 bästa skolkommunerna.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Jag vill jobba för:

  • Att Hallstahammar ska rankas som en av de 100 bästa skolkommunerna inom den kommande mandatperioden och att ha som långsiktigt mål att nå plats 25.
  • En trygg kommun, alla beslut som tas måste överväga trygghet. Detta handlar om skola, utbildning, samhällsplanering men också att Hallstahammars centrum ska inge trygghet för varje invånare i form av belysning, arkitektur och trafik.
  • En sammanhållen kommun. Hallstahammar består av ett antal orter och det viktigt att alla dessa hör ihop och att alla invånare känner en samhörighet. Den kommunala servicen måste vara likvärdig och kommunikationer måste fungera mellan dessa orter och hela kommunen.
  • Arbeta för att Kommunens fastighetsbestånd och VA-ledningsnät underhålls på ett riktigt sätt. Dagens underhållsskuld måste renoveras bort. I likhet med många kommuner, är idag underhållet av Hallstahammars kommuns fastighetsbestånd och VA-ledningsnät eftersatt. Det får till följd att man, istället för att renovera, ofta tvingas bygga nytt, till en hög kostnad.

-------------------------------

Jouni Ståhlhane

Jouni Stålhane

Ålder: 47 år

Yrke: Företagare inom byggbranschen

Fritidsintressen: Discgolf och diverse strategispel.

Det visste ni inte om mig: Finska var mitt första språk.

När gick du med i partiet: 2019

Styrelse och nämndengagemang:
Vice ordförande i kultur och fritidsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen.

Nämndeman i Västmanlands tingsrätt.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Energi och miljö, samhället går igenom en stor förändring från fossila och miljöfarliga alternativ till förnybara och miljövänliga alternativ. Det är ett måste för att vår nästa generation ska överleva.

Företagare och arbetaren, det är de som driver samhället framåt och därför måste vi se till att de får de verktygen de behöver för lyckas. Utan företag och dess arbetare stannar Sverige.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Nästan all skatt kommer från företagen och dess arbetare som förser skolan, äldreomsorgen, sjukvården, polisen, föreningar mm med ekonomiska medel i och med att de betalar skatt i Sverige. Politiken ska alltid börja med de som drar samhället framåt, vilket företagare och arbetaren gör, för att kunna ge ett tryggt och välmående samhälle för alla. Jag vill vara med att bidra till en stark och välmående kommun.

-----------------------------------

Sari Svanström

Sari Svanström

Ålder: 54 år

Yrke: Arbetsterapeut

Fritidsintressen: Körsång och resor.

Det visste ni inte om mig: Pratar finska.

När gick du med i partiet: 2012

Styrelse och nämndengagemang:
Ordinarie ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige, ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

Vilken är din hjärtefråga och varför?
Mina hjärtefrågor är just vård och omsorg i vår kommun. Att våra äldre och sjuka ska ha det så bra som möjligt. Att kunna hjälpa våra invånare som av olika anledningar hamnat i utanförskap i samhället.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Att få fortsätta bidra med mina kunskaper och erfarenheter i de frågor som jag beskrivit att jag brinner för. Vård och omsorgsfrågor.

----------------------------------

Özlen Özerol Frejd

Özlen Özerol Frejd

Ålder: 40 år

Yrke: Förskollärare/ Förskolerektor

Fritidsintressen: Att sticka, gå på teater, gå på loppis och umgås med familjen.

Det visste ni inte om mig: Jag samlade allt mitt mod och startade en förskola.

När gick du med i partiet: 2018

Styrelse och nämndengagemang: Barn- och utbildningsnämnden.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
De första åren i ett barns liv är jätteviktiga för att lägga grunden till dess utveckling. Det är därför jag intresserar mig för utbildningsfrågor. Jag vill att alla barn och elever ska må bra för att utvecklas så långt som möjligt. Förskolor och skolor har en stor betydelse för barns chanser att lyckas senare i livet.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Jag vill påverka och driva frågor kring barn och utbildning. Jag vill att Hallstahammar kommuns skolor ska placera sig i toppen på listan över bästa skolkommuner i Sverige. Först och främst är det viktigt med barnens välmående. Därför behöver vi ha en trygg och jämlik skola för ALLA. All skolpersonal ska jobba för barnens bästa. Vi ska se till att ge elever det stöd de behöver så tidigt som möjligt.

--------------------------------------------

Maria Viitasalo

Maria Viitasalo

Ålder: 35 år

Yrke: HR-generalist

Fritidsintressen: Läsa, umgås med familjen, fixa i sommarstugan

Det visste ni inte om mig: Jag älskar snö men inte kyla

När gick du med i partiet: 2020

Styrelse och nämndengagemang:
Ledamot i Centerpartiet Hallstahammars styrelse och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Jag brinner för en grön omställning och ett öppet samhälle där barn och unga kan få en trygg start i livet. Där elever får det stöd de behöver, i och utanför skolan. Psykisk ohälsa och stress ökar bland unga och det är viktigt att vi vågar ta tag i problemen som finns samtidigt som vi behöver arbeta med att främja hälsa och psykiskt välbefinnande i allt större utsträckning.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Jag vill påverka Hallstahammar i en positiv riktning. Skolan lägger grunden inför framtiden och undervisningen behöver utgå från elevers individuella behov och förutsättningar. Jag vill arbeta för att skolan ska ha de resurser som krävs för att kunna sätta in insatser tidigt. Jag vill också arbeta för att renodla lärarnas arbetsuppgifter och se över möjligheten att låta de med andra kompetenser sköta uppgifter som inte kräver lärarutbildning.

---------------------------------------

Lars Wilhelmsson

Lars Wilhelmson

Ålder: 75 år

Yrke: Pensionär

Fritidsintressen: Cykling, utflykter, jakt samt familjen

Det visste ni inte om mig:
Jobbade nästan 20 år med renovering av ångbåten Rex. Var även med på 100 års jubileet med Rex 2002 då vi åkte Göta kanal till Thorskogs varv utanför Göteborg där Rex byggdes 1902. Resan tog ca. en månad med 4 besättningar.

När gick du med i partiet: Runt 2000, tror jag.

Styrelse och nämndengagemang:
Arbetsmarknadsnämnden, Vafab Miljö, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Kommunfullmäktige.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Mer satsning på turismen. Samt fler och bättre cykelvägar.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Öppna flera fritidsgårdar så ungdomarna har någonstans att träffas.

-------------------------------------------

Madelene Martin

Madelene Martin

Ålder: 37 år

Yrke: Gymnasielärare

Fritidsintressen: Ridning, dans och löpning

Det visste ni inte om mig: Har tävlat SM i släggkastning

När gick du med i partiet: 2021

Styrelse och nämndengagemang: Inga för tillfället

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Jag har svårt att bara välja en hjärtefråga.Men om jag måste välja så blir det skolan. Våra barn och ungdomar är vår framtid, där behöver vi satsa mycket resurser. Mindre klasser med fler vuxna och en mer reglerad statlig kontroll är en bra början.

Vad hoppas du personligen kunna bidra med i lokalpolitiken de kommande fyra åren?
Lokalt vill jag skynda på bygget med en sandstrand och hundbad vid Skantzsjön, Hallstahammar. Vi har en så fin natur med vattendrag som ska kunna nyttjas av alla, såväl småbarn, vuxna, ungdomar, personer med funktionsvariation och även hundar.

Jag vill även trygga alla barns väg till skolan, se över och säkra överfarter till och från skolan och skolbussen.

--------------------------------------

Eva Wilhelmson

Eva Wilhelmson

Ålder: 72 år

Yrke: f.d undersköterska

Fritidsintressen: Sy, sticka, trädgård och hembygdsföreningen.

Det visste ni inte om mig: Att jag cyklat Hallstahammar-Skåne på semester.

När gick du med i partiet: 1998

Styrelse och nämndengagemang:
Nämndengagemang: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden.

Styrelser: Ekomuseum Bergslagen.

Vilken är din hjärtefråga och varför:
Äldrevård samt turism och fritid.