Gott Nytt år Centervänner

Oppositionsrådet Madelene Ericsson anför alliansens budgetförslag.

Ett politiskt år börjar lida mot sitt slut. Ett år fullt av politiska diskussioner och ett stort engagemang. Kungsörscentern har lyft flera viktiga frågor på egen hand men också i nära samarbete i Alliansen i Kungsör. Från augusti 2016 har Centerpartiet oppositionsrådetposten som en del av samverkan inom Alliansen.

Centerpartiet och Alliansen har tillsammans under det gånga året ägnat stort fokus åt den kommunala ekonomin och svårigheterna inom socialnämnden med stora driftsunderskott och låg bemanning. Budgeten för kommande år beslutades av kommunfullmäktige i december efter en mycket bristfällig process. En budget med mycket stor osäkerhet, bristande analys av intäkterna och svårigheter att hantera framtida kostnadsökningar inom välfärden.

Alliansen i Kungsör tog därför fram en egen budget där vi talade om vad vi vill med ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget i skolan och det förebyggande arbete inom det sociala området, fler i jobb och egen försörjning. Vår budget uppfyllde även det av Kommunfullmäktige fastställda finansiella målet på 1,5 procent i överskott (ett mål som sedan revs upp av majoriteten). Vår inställning är att kommunen bör ha goda marginaler för ökad handlingsfrihet mellan år, sparande inför investeringar och oförutsedda händelser. Genom att hushålla med våra resurser nu kan vi ockås investera för framtiden. Vi ville också ha en långsiktig investeringsbudget, längre en ett år i taget.

Under året har Centerpartiet gett miljöfrågan en prioriterad plats och fler motioner har lagts inom miljöområdet, b.la. om solceller på kommunens byggnader. Under året har vi även fått gehör för att Kungsörs förskolor och skolor ska miljöcertifieras med grön flagg. Valskog är redan på gång. Vi har även lyft frågan om svensk och nära producerad mat i kommunens restauranger för barn, elever och äldre. Det är orimligt att kommuner köper in livsmedel som inte uppfyller svensk lag. För Centerpartiet är det en självklarhet att kommunen ska servera mat som uppfyller svensk lagstiftning. Det är en fråga om vår miljö, vår hälsa och djurens välmående. Det är också en fråga om förutsättningarna för livsmedelproduktion i Sverige.

Flera stora projekt är på gång i kommunen, nödvändiga för Kungsörs utveckling. Centrumutvecklingen har efter många år fått ny fart. Det är mycket positivt. Nu är det dags att ta det vidare, involvera invånare och gå från planskisser till konkreta investeringar för ett attraktivt centrum.

Och så var det bostäder. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs av Kommunfullmäktige under hösten. Fler bostäder behöves om Kungsör ska kunna växa. Nu planerar kommunen för nya boendeområden och nya bostäder. Det blir också viktigt att kommunen möjliggör för fler aktörer att vara med och att det blir en variation av bostäder och upplåtelseformer. Fler bostadsrätter behövs.

Avslutningsvis några ord om fiberutbyggnaden i Kungsör. Allt mer av vår gemensamma välfärd kommer att ske på distans, inte minst framtidens sjukvård, även kallad e-hälsa. Det är därför nödvändigt att hitta en bred lösning för hela kommunen. Ett nytt samverkansavtal är tecknat med IP-Only för att påskynda utbygganden av fiber till bostäder och verksamheter i Kungsör. Avgörande för att lyckas är att säkerställa en god dialog och samordning mellan olika aktörer. Här måste kommunen ta en aktiv roll.

Kungsör har goda förutsättningar att lyckas om vi tar tillvara det engagemang som finns på orten och planerar hållbart och långsiktigt för framtiden.

Ett nytt år står runt hörnet och med det nya möjlighet att göra ännu mer

God Jul och Gott Nytt år!

Madelene Ericsson,

Oppositionsråd och gruppledare (C)