GRÄV NER!

Vattenfall fortsätter med sina planer att bygga en 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör – rakt genom Kungörs känsliga och värdefulla Kungs-Barkarö område! 

Vattenfall fortsätter med sina planer att bygga en 130 kV ledning Himmeta-Arboga-Kungsör – rakt genom Kungörs känsliga och värdefulla Kungs-Barkarö område! 

Frågan har prövats av flera instanser och olyckligt nog spelar varken kommunens eller markägares åsikter någon som helst roll! I mars överklagades Mark- och Miljödomstolens beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. Så frågan är inte avgjord.

Kungsör kommun har genom remissvar från kommunstyrelsen förordat markkabel från början likaså markägare medan Vattenfall tog principbeslut att inte utreda det alternativet. Centerpartiet har agerat där vi har kunnat men tyvärr utan resultat.

Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö - strategi för bevarande och utveckling, undertecknad 2009 av Kungsörs kommun, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och LRF är av fortfarande aktuell. Här anges en gemensam strategi för bevarande och utveckling av området.

Centerpartiet vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt och vi är väldigt bekymrade över att så lite hänsyn tas när staten ska fatta sina beslut.

Den dagen Vattenfall börjar bygga kommer en stor del av Kungsör kulturskatt och landskap gå förlorat med flera viktiga värden.

För Centerpartiet Kungsör

Madelene Fager (gruppledare)
Anna Rosén (ordförande)