Kommunfullmäktiges junisammanträde

Svar på motioner, budget 2018-2020 och interpellationsdebatt stod på dagordningen på kommunfullmäktiges junisammanträde.  Återigen visade majoriteten sin ovilja och bristande framtidsanda.

Bildkollage från fulmäktige

Svar på motioner, budget 2018-2020 och interpellationsdebatt stod på dagordningen på kommunfullmäktiges junisammanträde och återigen visade majoriteten sin ovilja och bristande framtidsanda.

Vår motion om att följa up miljöarbetet i ett miljöbokslut fick av outgrundlig anledning avslag. Hur kan man driva en seriöst miljöarbete utan uppföljning? 

När det sedan kom till budgeten för kommande år presenterade vi från alliansen för tredje året i rad en egen budget med våra prioriteringar. Detta mot bakgrund av att det år efter år helt saknas politisk ambitioner och prioriteringar. Vad vill majoriteten?

Utifrån vår syn att se det sätts först en tydligt politisk inriktning som nämnder och förvaltningar får arbeta med. Gällande ordning är bakvänd. Hur kan vi sätta en budget och ramar innan vi vet vart vi ska? Hur ska EKO-kommunen Kungsör bli en attraktiv kommun för fler invånare och företag? Vad avser majoriteten att göra inom näringslivsområdet? Vad avser majoriteten att göra inom miljöområdet? Hur ska fler människor komma i arbete? Hur ska vi arbeta förebyggande med barn och unga? Frågorna är många. Svaren är få.

En budget handlar inte enbart om enstaka budgetposter, det handlar om helheten och framförallt om vad som ska åstadkommas. Debatten fortsätter i höst när majoritetens återkommer med besked om hur den betydligt svagare utvecklingen 2019-2020 ska hanteras. 

Budgetdebatten övergick sedan till interpellationsdebatt. Vår fråga om öppethållande och beredskap inför sommarlovet väckte stort engagemang men framförallt en stor oro för den situation som nu råder vad gäller gäller bruk av narkotika och skadegörelse. På den sistnämnda frågan hoppas vi innerlig att kommunen agerar omgående och bjuder in fler delar från civilsamhället. 

Avslutningsvis ställde vi från alliansen en ny motion om att starta ett fullmäktigecafé. Här ser vi stora möjligheter att skapa engagemang för lokalpolitik och utveckling av Kungsör. 

Med detta sagt vill vi från fullmäktigegruppen tack för oss! På återseende efter sommaren. 

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd