Hur ska Kungsör se ut om 10 År?

Kungsör

Kungsör

 

Kungsör står inför en stor omvandling och nya områden för bostäder växer fram. Samtlidigt saknas en helhetsbild och diskussion om hur vi vill att Kungsör ska utvecklas.

Centerpartiet tillsammans med alliansen föreslog vid kvällens kommunfullmäktige att en handlingsplan för bebyggelse ska tas fram. Ett antal områden har pekats ut för möjliga bostads- och verksamhetområden. Det är dock väldigt oklart i vilken ordning utvecklingen ska ske och hur vi vill att dessa områden ska utvecklas och många frågor är fortfarande obesvarade. Ska Kungsör utvecklas på höjden, bredden, prioriteringar, trafiklösningar, arkitetur, grönstruktur och så vidare. För att undanröjda sedare diskussioner ser vi ett behov att redan nu hitta en samsyn i dessa grundläggande frågor. Viktigt är också en effektiv planprocess, därför har vi även föreslagit en översyn av nuvarande process.

Kungsör har ofantliga möjligheter att utvecklas till en attraktiv och hållbar boendekommun och vi gör det på rätt sätt.

//Madelene Fager, oppositionsråd.