Alliansens skuggbudget

Igår presenterade vi i Alliansen i Kungsör, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna,vårt budgetförslag för EKO-kommunen Kungsör. En budget för ökad trygghet, fler jobb, digitalisering och fler bostäder. Nedan redovisas ett axplock av våra prioriteringar.

Den sämre ekonomiska utvecklingen gör att det finns mycket lite utrymme för stora satsningar. Vi ses däremot stora möjligheter för Kungsörs utveckling om vi fokuserar prioriterar rätt saker. Totalt lägger vi en budget på 529,2 mkr med ett resultat på 7,5 miljoner kronor. Barn – och bildningsnämnden får en förstärkning med 12 miljoner kronor och socialnämnden med 4 miljoner kronor.

Friskare arbetsplatser
Det har skett en kraftig ökning av sjuktalen de senaste åren och då framförallt inom vissa verksamheter. I augusti hade socialnämnden en sjukfrånvaro på 9,1 procent. Alliansen vill se friskare arbetsplatser. Arbetsmiljön måste ses över och åtgärder vidtas.

Digitalisera regionen
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att förenkla människors vardag. Digital Agenda för Västmanland är vägledande. Utvecklingen av e-tjänster intensifieras. Samtidigt deltar kommunen som en aktiv part för att säkerställa utbyggnaden infrastrukturen och tillgängligheten till snabb uppkoppling i hela Kungsör. Fria surfzoner införs för att förbättra tillgänglighet och åtkomst till internet på allmänna platser, till exempel vid resecentrum.

Trygghet
Kungsör ska vara en trygg och säker plats. För att motverka social oro och ökad användning av narkotika bland ungdomar behövs trygghetsskapande åtgärder i det brottsförebyggande arbetet. Ung-gruppen får ett tydligt uppdrag och medel för sitt arbete. Sen förutsätter vi polisiär närvaro i Kungsör. Även civilsamhället har en viktig roll

Fler bostäder
Kungsör ska växa med fler företag och invånare. Då behövs fler bostäder. Arbetet med detaljplaner för utpekade områden intensifieras och Kungsör sätts på kartan som en attraktiv boendekommun. En översyn görs av planprocessen för att skapa en effektivare process som kan möta upp krav om ökad byggtakt. 

Alla elever når kunskapsresultaten
All skolverksamhet, -förskola, -grundskola och -gymnasieskola, ska ge barn och elever försättningar för ett långsiktigt lärande. Alla elever når kunskapsmålen. Meritvärdena höjs och att ingen lämnar grundskolan utan godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa utbildningen. Alla elever ges likvärdiga förutsättningar. Särskilda stödåtgärder erbjuds i Kungsörs skolor och samverkan sker mellan skolor. Förutsättningarna för att inför extra pedagogiska resurser, till exempel studiepedagoger ses över.

Fler i jobb
Arbetslösheten i Kungsör är den högsta i länet. Det gäller framförallt unga och utrikesfödda som saknar ett arbete att gå till. Egen försörjning och fler i jobb måste prioriteras. Kommunen har en viktig roll tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet. Ytterligare satsningar görs på arbetsmarknadsenheten med fokus på nya sysselsättningsformer och om möjligt fler arbetslag. Möjligheten att villkora försörjningsstödet med aktivitetskrav ses över. Arbetet med den höga ungdomsarbetslösheten ska prioriteras. Nyanlända erbjuds tidigare insatser genom praktik och eller andra sysselsättningsformer i samband med svenskundervisning som ska vara tydligt arbetsmarknadsinriktat.

Fler i vården
Kommande år står äldreomsorgen inför stora rekryteringsutmaningar. Det är framförallt efterfrågan på undersköterskor som förväntas öka de närmsta åren. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden. För att klara utmaningen ser vi att kommunen återigen ska öppna upp möjligheten att rekrytera vårdbiträden som kan avlasta och frigöra arbetstid för undersköterskor såväl som sjuksköterskor. På så sätt kan kommunen ge fler människor en chans att komma ut i arbetslivet och kommunen säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det kan också vara ett verktyg för att minska sjukfrånvaron som är en följd av hög arbetsbelastning.

Du kan läsa budgeten i sin helhet här inom kort.

Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare