Årets första kommunfullmäktige

Igår kväll träffades kommunfullmäktige för årets första sammanträde. På agendan bland annat beslut om medborgarförslag, motioner, avfallstaxa och princip för hyressättning för särskilda boenden.

 

Medborgarförslaget om belysning vid gång- och cykelvägen vid Kinnekulle vann gehör. Bra tycker vi. Kungsör har flera gång – och cykelstråk som saknar belysning. Nu hoppas vi även att detta blir av. Flera likande förslag har beslutats utan att ha blivit verkställda, till exempel gång- och cykelvägen vid Ängsvägen och samt över Södersgärde.

Centerpartiets och alliansen motioner om handlingsplan bebyggelse av Kungsör och översyn av planprocessen fick avslag, trots att behovet och efterfrågan på tomter och bostäder är större än någonsin. Utvecklingen av området vid Skillinge, Runnabäcken och Borgvik har tagit fart. Det finns tankar på fortsättningen, men sen då? Vi vill se en långsiktig plan som deklarerar hur vi ska utveckla och bebygga Kungsör. Det räcker inte med att plangruppen och och plankommittén har kunskap, tankar och idéer. Förrutom en handlingsplan för bebyggelse ser vi att det finns behov av att se över tillämpningen och interna rutiner i planprocessen. Svaret vi fick på kommunfullmäktige ikväll var att processen är så tideffektiv den kan vara. Ur vår synvinkeln finns det alltid förbättringspotential. Det går att inte att nöja sig och luta sig tillbaka. Det går alltid att göra mer om man vill.

Något webbdiarium vill majoriteten heller inte ha och vår motion får anstå till senare. Det är ansträngande, kräver jobb att ger invånare insyn. För oss är ett webbdiarium en självklar del av utvecklingen av en öppen och digital kommun. Som kommuninvånare ska man enkelt kunna ta del av offentliga handlingar och beslut. Var och varannan kommun har webbdiarium och det är en del av digitaliseringen, men även här Kungsör väljer alltså att ställa sig utanför.

Vi beslutade även om komplettering av arbetsmiljöpolicy och tillägg om att kränkande särbehandling och sexuella trakasserier inte accepteras på kommunens arbetsplatser. Mycket bra med förtydligande om detta på något sätt varit oklart tidigare. Höstens #metoo och berättelser från bransch efter bransch har tydligt visat hur utbrett detta problemet är. Vi kan aldrig acceptera att kvinnor ska aldrig behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande språk, sexuella trakasserier, vare sig på jobbet, i hemmet eller i det offentliga rummet. Sverige ska vara tryggt, för alla.

Och så behandlade vi avslutningsvis ett extra ärende om princip för hyressättning med anledning av att det nya boendet vid Södergården nu står klart. Efter tvära kast och nya förutsättningar kommer det nya boendet bli ett demensboende och Tallåsgården kommer att avvecklas. Hyressättningen kommer nu ske utifrån faktiska kostnader.

När beslutet om byggnation av det nya särskilda boendet togs, ingick det i planen att omflyttning skulle ske från del av Södergården till det nya boendet, för att sedan kunna starta en renovering av Södergården. Det skulle dock visas sig bli en mycket kostsam historia.

Vi är glada att Kungsör får ett nytt demensboende men vi anser att planeringen för inflyttning och renovering av Södergården är mycket dåligt skött. Enligt vår mening skulle planen för att ta det nya boendet i bruk ha varit klart för länge sedan. Nu kommer boendet stå tomt några månader innan inflyttning kan se. Hur kan man ha så dålig framförhållning att man beslutar om vem som ska flytta in och princip för hyressättning nu samma vecka som boendet är klart? Man kan fundera över vad majoriteten ägnat sig åt det sista året. Hur vore det om ni kunde börja planera saker i tid? Många är besvikna på att den utlovade renoveringen av Södergården skjutas på framtiden. Här hoppas vi snart på klara besked.

Kommunfullmäktiege sammanträder nästa gång den 12 mars.

Madelene Fager, gruppledare och fullmäktigeledamot.