Rapport från kommunstyrelsen

I måndags träffades kommunstyrelsen för information och beslut i ett antal ärenden. Nedan berättar vi vår syn på de frågor som diskuterades.

Kommunstyrlsens sammanträde inleddes med att kommunchefen redovisade resultatet av 2017 års kvalitetsmätning, KKiK, (Kommuners kvalitet i korthet) Kommunen får återigen ett bra resultat för förskolan, hemtjänsten, och svar via telefon. Däremot får kommunen oroväckande dåligt resultat inom några områden. Kommunen placeras i den sämsta gruppen när det gäller bemötande i kontakt med kommunen, svar på e-post, skolresultat och elevers syn på skolan. Viktigt att ta till sig och jobba vidare med. Hela rapporten hittar du här. https://skl.se/download/18.339b8fb516193c519749ff3f/1519129685499/KKiK-rapport-2017-slutversion-2018-02-19.pdf

Vi fick även en redovisning av arbete med fördjupad samverkan inom Kungsör, Arboga och Köpings kommuner och vilka områden som majoriteten vill gå vidare med in ett första skede. Vi har dock ännu inte fått ta del av någon av de 16 påbörjade utredningarna eller fått möjlighet att påverka val av prioritering. För att detta ska bli långsiktigt hållbart över tid är förankring och breda överenskommelser avgörande.

Kommunstyrelsen beslutade även i några fåtal ärenden. Förslag till utökad överförmyndarnämnd var vi högst tveksamma till. Vi fick gehör för återremiss och nu ska vi få en redovisning av verksamheten och konsekvenserna av en eventuell utökning innan beslut i frågan.

Ett annat beslut gällde verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen. Det är första gången vi får en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen. Tidigare år har vi enbart behandlat kommunens övergripande bokslut. Sammantaget visar verksamhetsberättelsen på en positiv utveckling av ekonomin såväl som verksamheten. Vad gäller kommunstyrelsens mål görs framsteg. Dock återstår ett stort arbete för att klara målsättningarna. Redovisningen visar även vilka områden som inte prioriteras. Det är framförallt hållbarhetsfrågorna, miljö, jämställdhet och folkhälsa som saknas på agendan. Mycket olyckligt tycker vi. I en kommun som vill växa och utvecklas borde dessa frågor stå högt på agendan.

Avslutningsvis lyfte jag en övrig fråga om konstnärlig utsmyckning på den nya skolan och avsättning av medel för detta. Frågan har lyfts i projektet tidigare dock utan beslut i frågan. Barn- och utbildningsnämnden fick nu i uppdrag att se över frågan och återkomma med ett förslag.

Kommunstyrelsen träffas åter den 26 mars.

Madelene Fager // oppositionsråd och gruppledare