Rapport från kommunstyrelsen

Idag hade kommunstyrelsen sammanträde och beslutade om bland annat bokslut, ny ordningsstadga och nya regler för arrenden.

Valborg 2017

 

Inledningsvis fick vi en redovisning av den gemensamma överförmyndarnämnden, Kungsörs demografi och framtidsprognoser och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med högre krav på hantering av personuppgifter.

Sen behandlade vi ett medborgarförslag om att möjliggöra för utesport/aktivitet vid Åparken. Nu ska frågan utredas. Bra tycker vi. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att marken vid Åparken är miljöförorenad.

Vår motion om återbruk av kommunens inventarier fick till slut ett positivt svar efter det att vi återremitterat ärendet ett antal gånger. Vi är oerhört glada att kommunen nu äntligen tar tag i frågan. Från och med nu ska inventarier från kommunens verksamhet i första hand repareras av arbetsmarknadsverksamheten vid Kungsörs Återvinning och Secondhand och sedan komma till ny användning i kommunens verksamheter. Ett steg i rätt riktning.

Sen följde flera bokslutsärenden. Bokslutet för Kungsörs kommun och de kommunala bolagen redovisade ett positivt resultat på sammanlagt +21, 6 miljoner. Det är givetvis bra att kommunen gör ett starkt resultat även om 2017 var ett ansträngt år för kärnverksamheterna. Kommunen behöver bli bättre på att göra tillförlitliga prognoser. I maj 2017 var läget ett annat och nämnderna fick sparkrav och besked om att återhållsamhet skulle gälla. När kommunfullmäktige behandlade delåret i november var prognosen +7 miljoner, men resultatet blev sammanlagt +21,6 miljoner. Tänk så mycket mer verksamheterna hade kunnat göra om vi hade fått tillförlitliga prognoser under året.

När det gäller måluppföljningen hade vi förväntat oss mer och kommunen klarar inte uppsatta målsättningar inom flera områden. Meritvärdena i skolan ligger fortsatt på en låg nivå, 20 procent av eleverna i årskurs 9 klarar inte behörighet till gymnasiet, arbetslösheten är fortsatt den högsta i länet. Redovisningen visar också vilka områden som inte prioriteras. Hållbarhetsfrågor och digitalisering saknas helt på agendan.

Vi beslutande även om ny allmän lokal ordningsstadga. Förslag till förändring gällde bland annat lättare regler för användandet av pyrotekniska varor och fyrverkerier, vilket vi inte kunde ställa oss bakom. Stora skador, stressade djur och miljöförstöring är bara några skäl till varför kommunen bör ha strikta begränsningar. Vi är glada att majoriteten valde att dra tillbaka förslaget och att dagens regler fortsatt ska gälla, det vill säga att det fortsatt krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Nya regler för arrenden var också uppe för behandling med nya högre priser och nya avtalstider. Vi kunde dock inte ställa oss bakom ett förslag som inte har föregåtts av någon dialog och det saknades helt en redovisning av vilka förändringar som blir aktuella. Sen menar vi att villkorsändringar rimligtvis bör förhandlas mellan kommunen och arrendatorer. Vi yrkade därför på avslag.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.