Valfrukost

Idag bjöds Kungsörs företagare och politiker in till en valfrukost där samtliga partier fick berätta om sin politik och företagare fick svara på frågor. Stort fokus på framtiden kompetensförsörjning. Madelene Fager, toppkandidat, deltog. Här kommer en resumé.

Utbildning för vuxna

Kungsör har stor potential att utvecklas till en attraktiv kommun om vi tar tillvara människors engagemang, kreativitet och entreprenörsanda. Det är tillsammans vi får saker att hända. Vi vill ha en grön kommun som tar ansvar för miljö och klimatarbetet och planerar för en hållbar kommun där fler företag etableras och fler jobb skapas; där invånares inflytande och åsikter tas tillvara.

För att nå dit behövs ett nytt ledarskap som tar ansvar för Kungsörs utveckling.

Mycket är på gång, men mer måste göras. Framförallt behövs en långsiktig plan för utveckling och bebyggelsen av Kungsör. Det saknas helt idag. Det pratas mycket men det behöver bli mer konkret.

I samma takt som Kungsör växer behöver välfärden och servicen utvecklas med fler förskolor och en utvecklad äldreomsorg med fler bostäder. Grunden för vår gemensamma välfärd är att alla har ett jobb att gå till och bidrar till det gemensamma liksom ett starkt och växande näringsliv. Det är i våra företag som jobb och tillväxt skapas. 4 av 5 jobb skapas i små och medelstora företag som i sin tur generar störst skatteinkomster. Utan våra företagare stannar kommunen. Det är våra företag som bidrar till vår gemensamma välfärd. Det är därför av störta vikt att kommunen erbjuder ett bra företagsklimat med hög servicenivå och nära dialog.

För att utveckla näringslivet ytterligare och än mer ta del av företagares synpunker vill vi starta ett näringslivsråd. Samtidigt måste vi göra det enklare för företag och minska regelkrångel. Vi vill även införa rättviksmodellen som är en ny modell för tillsyn och tillstånd. Digitaliseringens möjligheter måste också tas tillvara.

En fråga som lyftes gäller utmaningen kring framtidens kompetensförsörjning. Det är en stor utmaning att lösa framtidens rekryteringsbehov inom offentlig sektor såväl som inom näringslivet.

För att klara framtiden rekryteringsbehov har kommunen en viktig uppgift att se till så att våra elever kunskaper för att klara arbeteslivet. Så är det inte idag. Utbildningssystemet har stor oförmåga att rusta människor för jobb. Drygt 20 procent går ut grundskolan utan godkända betyg och klarar inte behörighet till gymnasiet och allt fler hoppar av gymnasiet. För att kunna lösa framtiden rekryteringsbehov behöver kommunen se till så att elever får tillräckliga kunskaper. Det behövs också ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och högskolan för att forma utbildningarna.

Kompetensfrågan handlar också om förmågan att ta tillvara på människors kompetens. Att se möjligheter istället för begräsningar.

Kungsör kommer att växa och blomstar om vi tar tillvara på det engagemang som finns.

Vi måste också ta tillvara det mest basa. Vi måste värna vår gemensamma miljö och den plats vi bor på. Miljö- och klimatfrågorna är avgörande och måste vara en naturlig del i utvecklingen av hela kommunen.

Avslutningsvis, det är tillsammans vi får sakar att hända.

Centerpartiet kommer inom  kort att presentera hela sitt handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022. Så håll utkik.

//Madelene Fager