Rapport från kommunstyrelsen

Igår träffades kommunstyrelsen för information och beslut i ett 31 ärenden. Nedan berättar vi vår syn på några av de frågor som diskuterades.

Inledningsvis fick vi en redovisning av bredbandsutbyggnaden i Kungsör och det är inget annat än en sorlig historia. Kritiken mot fiberaktörerna växer och många fastigehetsägare och markägare är missnöjda. Idag har endast 9 % av hushållen på landsbyggden tillgång till snabb uppkoppling. Nu inleds en nära dialog med bredbandsaktörer som vi hoppas ska ge resultat.

En ny inköps- och upphandlingspolicy för Kungsörs, Köpings och Arbogas kommmuner antogs. Vi anser precis som tidigare att kommunens inköp och upphandlingar måste handla om mer än att minska kommunens kostnader för inköp. Upphandlingar måste användas för att styra om mot hållbara inköp av varor, tjänster och entreprenader. Vi förslog därför ett tillägg som sedemera avslogs. Vi fick däremot igenom att det ska tas fram nya lokala riktlinjer och dirketiv till upphandlingsenheten för Kungsörs räknig. Själva policyn är vi dock fortsatt missnöjda med.

Nya matpriser i Mistelns restaurang beslutades, som innebär att alla pensionärer, oavsett biståndsbeslut eller inte, ska få äta till samma pris. Tidigare avgifter har vålat stort missnöjde så detta är ett välkommet beslut. 

Kommmunes delårsbokslut redovisades. Sammantaget är prognosen för Kungsörs kommun ett negativt resultat och kommunen kommer därmed inte klara balanskravet och målet om god ekonomisk hushållning. Vilket i klartext betyder att kommunen inte uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Flera verksamheter redovisar ett negativt resultat och finansen är överskattad med flera miljoner. Det verkar som att de prognoser vi fick för ett år sedan i samband med budgetarbet stämde ganska väl. I övrigt, mycket görs men måluppfyllelsen är undermålig. Kommunen klarar vare sig arbetslöshetsmålet, arbetsgivarmålet, kunskapsmålet för skolan, balanskravet och mycket mer. Verkligheten börjar komma ikapp och det är hög tid att ta tag i kommunens stora utmaningar.

Bland de mer glada nyheterna kan nämnas att den parlamentariska kommittén för miljö, jämställdhet, kultur och fritid ska återinföras. Ett efterlängtat beslut som kommer göra stor skillnad. Det är hög tid att kommunen börjar ta tag i viktiga framtidsfrågor för Kungsörs. Allt för länge har miljö- och jämställdhetsfrågor saknats på agendan. Nu hoppas vi att kommunen återtar arbete med att utveckla en hållbar kommun.

Vidare beslutades det om vårt förslag att öka inköpen av svenskt kött med anledning av sommarens torka. Kungsör köper redan idag in en stor andel svenskt kött (runt 80 procent) men det finns utrymme att göra betydligt mer, och det ska kommunen nu göra.

Avslutningsvis överlämnade vi de närmare två hundra namnunderskrifter som vi har fått in gällande busstrafiken i Kungsör. Vi föreslog att kommunen ska uppvakta region Västmanland och kollektivtrafiknämnden med en gemensam skrivelse. Vårt förslag vann gehör. Frågan har varit väl känd sedan 2016 och det är anmärkningsvärt att kommunen inte har agerat tidigare. Nu hoppas vi på nytt beslut.

Protokollet hittar du på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen träffas åter den 26 november.

Madelene Fager // oppositionsråd och gruppledare