Rapport från Kommunfullmäktige

Igår kväll träffades kommunfullmäktige för information och beslut om bland annat medborgarförslag, inköps- och upphandlingspolicy, delårsbokslut och val av ledamöter till nämnder och styrelser. En glädjade nyhet – den parlamentariska kommitté för miljö, jämställdhet, kultur och fritid återinförs.

Mötet inleddes med en redovisning av kommunens revisoriers arbete och beslut om nya medborgarförslag. Förslaget om att riva Karla skolans gymnastiksal har föranlett en stor diskussion och vid gårdagens sammanträde ställdes tre nya medborgarförslag om gymnastiksalen. Byggnaden har stor potential och igår fick vi några förslag på användningsområden. Detta tillsammans med alla de synpunker som kommunen fått in borde föranleda en mer ödmjuk inställning och nya ställningstaganden. Centerpartiet har tidigare föreslagit att kommunen ska gå ut med en intresseförfrågan för fastigheten och vi kommer att göra vad vi kan för att så ska ske.

Vi fick även in medborgarförslag om ett grafikens hus, fotbollsmål vid Hagaskolan, och förbud mot gummigranulat. Bra förslag som vi hoppas vinner positivt gensvar.

Ett av besluten gällde ny inköps- och upphandlingspolicy. Förslaget återremitterades tidigt i våras och vi fick igår tillbaka det i lika dåligt skick. Vi anser att Kungsör mycket mer måste börja använda upphandling för att styra om till mer smarta och hållbara inköp. Varje år köper kommunkoncernen in varor, tjänster och entreprenader till ett belopp motsvarande närmare 200 miljoner kronor. Utifrån det borde kommunen ha betydligt högre ambitioner. Vi yrkade på tillägg inom området hållbar utveckling. Ett förslag som sedermera avslogs. Olyckligt tycker vi!

En av huvudpunkterna på mötet var kommunens ekonomi och vi beslutade om ett antal delårsbokslut. Sammanfattningsvis går det både bra och dåligt. Det som oror mest är kommunens samlade resultat och att kommunen inte kommer att uppfylla kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning och målet om 1 procent i resultat. Prognosen är ett underskott vid årets slut. Detta beror till största del på en överskattad beräkning av skatter och intäkter och att nämnderna har fått mer pengar än vad vi har täckning för. Det börjar bli hög tid att ta tag i kommunens ekonomi och inse fakta. I övrigt, mycket görs men måluppfyllelsen är undermålig. Kommunen klarar vare sig arbetslöshetsmålet, arbetsgivarmålet, kunskapsmålet för skolan och balanskravet. Närmare fyra hundra saknar ett arbete att gå till och var tredje elever gick ut grundskolan i våras med ofullständiga betyg, 30% är inte behöriga till gyumnasiet. Dessa utmaningar tär en rejäl analys och det börjar bli hög tid att på riktigt agera för att vända den här utvecklingen. Vi ser fram emot en fördjupad redovisning och analys av kommunens fastställda mål.

Och så en mycket efterlängtat beslut. Den parlamentariska kommittén för miljö, jämställdhet, kultur och fritid återinförs. Det är hög tid att kommunen börjar ta tag i viktiga framtidsfrågor för Kungsör. Allt för länge har miljö- och jämställdhetsfrågor saknats på agendan. Nu hoppas vi att kommunen återtar arbetet med att utveckla en hållbar kommun!

Kommunfullmäktige beslutade även om val av ledamöter till kommunens nämnder för perioden 2018-2022. Centerpartiets representation kommande mandatperiod ser ut enligt följande;

Kommunstyrelsen
Madelene Fager (ordinarie)
Petter Westlund (ordinarie)
Lina Johansson (ersättare)

Barn och utbildningsnämnden
Margaretha Barkselius (ordinarie)
Agneta Andersson (ersättare)

Socialnämnden
AnneMarie Andersson (ordinarie)
Eleonor Westlund (ersättare)

Valnämnden
Petter Westlund (1a vice ordförande)
Gunnar Karlsson (ersättare)

Krisledningsnämnden
Madelene Fager (ordinarie)

Därtill behåller centerpartiet uppdraget som oppositionsråd på 50% för den kommande mandatperioden enligt överenskommelse inom alliansen. Oppositionsrådet har en samordnande roll för alliansen och uppdraget att företräda och bevaka oppositionens intressen.

Val av ledamöter till kommunens bolag kommer att ske vid nästa sammanträde som är den 10 december.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Nu väntar en ny mandatperiod i opposition. Vi ser fram emot bra debatter och inte minst bra beslut för Kungsörs framtid.

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd