Rappprt från kommunstyrelsen

Den 26 november träffades kommunstyrelsen för information och beslut. Här kommer en kort sammafattning från mötet.

Skolchefen var inbjuden att berätta om förskolans framtida inriktning och förslag till utbyggnad. Vi hade gärna sett en bredare ansats som tar höjd för mer än lokaler, såsom komptens, innehåll och andra utförare. Men vi är positiva till att kommunen nu kommer igång med byggnation av en ny förskola vid Kinnekulle. Det är ett första steg för att lösa behoven just nu. Nu ska barn – och utbildningsnämnden ta fram ett förslag som inne

Bland beslutsärendena fanns bland annat Centerpartiets förlag om att ta fram en lokal livsmedelspolicy som vann gillande. När vi överlämnade förslaget i våras fick vi stor kritik av den kommunala organisationen, så vi är givetvis extra glada att kommunen ser ett behov och att en lokal policy som anger vad som ska gälla vid inköp av livsmedel i Kungsör.

Efter många turer beslutades även budgeten för 2019. Utifrån nya prognoser om skatteintäkter har förändringar gjorts sedan i våras. Kommunen går nu in i en tid där verksamheterna kommer att behöva se över resursanvändning. Förslaget innehåller inga större satsningar och prioriteringar och osäkerheten för kommande år är stor. Budgeten tas slutligen på kommunfullmäktige i december.

Förslag till mål för kommunstyrelsen var uppe för behandling. Vi var eniga om att skicka tillbaka ärendet. Från vår sida hade vi gärna sett att målen på något sätt tog höjd för hållbarhetsmålen och agenda 2030. Ärendet kommer upp igen på decembermötet.

Vi beslutade även om att skicka ut ändring av detaljplan för Rörgränds industriområde på samråd. Centerpartiet har tidigare reserverat sig i översiktsplanen men kommer att ta slutlig ställning i frågan efter samrådet. Bevarande av produktiva odlingslanskap är viktigt men vi ser samtidigt att det finns ett behov av fler företagstomter.

Och så beslutade vi om en gemensam skrivelse till kollektivtrafiknämnden gällande busstrafiken i Kungsör som ska tas upp av kollektivtrafiknämnden den 17 december. Nu hoppas vi på nytt beslut.

Avslutningsvis lyfte vi frågan om rekrytering av kommunekolog. Kungsör har i snart ett års tid saknat en kommunekolog och rekryteringen har gått minst sagt trögt. Det är en viktig nyckelfunktion och vi hoppas att kommunen snart har en person på plats.

Den 1 december tillträder en ny kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022. Det första sammanträdet äger rum den 17 december. Centerpartiet kommer då att representeras av Madelene Fager, Petter Westlund och Lina Johansson. Det innebär att Gunnar Karlsson överlämnar sin plats. Stort tack Gunnar för ditt arbete i kommunstyrelsen!

Protokollet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager // oppositionsråd och gruppledare