Rapport från Kommunstyrelsen

Igår träffades kommunstyrelsen för årets första sammanträde. Målstyrningsprocessen, ekonomisk uppföljning och plan för mottagning och arbete med nyanlända var några frågor som diskuterades. Trafikverket var inbjudna för att berätta om pågående planer på mötesfri väg mellan Alberga och Kolsva. Trafikverket fick dock förhinder men kommer förhoppningsvis på nästa sammanträde i februari.

migration

Blanda ärendena fanns bland annat namngivning av en plats efter Rosa Svensson, Kungsörs första och enda riksdagskvinna. Bakgrunden var ett medborgarförslag som antogs för ett antal år sedan. Vi hade inget att invända mot förslaget.

Förslag till plan för mottagande av nyanlända var återigen uppe för behandling. Centerpartiet föreslog redan hösten 2015 att Kungsör skulle ta fram en integrationsstrategi. Nu står vi här mer än 3 år senare med en plan som beskriver vem som göra vad istället för kraftfulla åtgärder som leder människor i egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Vi återremitterade förslaget förra våren. Nu kom den tillbaka i lika dåligt skick. Kommunen har en stor utmaning av integrera våra nyanlända. Då räcker det inte med beskrivningar av vem som gör vad. Det behövs tydliga mål och konkreta åtgärder. Diskussionen landande avslutningsvis i att våra nämnder får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsplaner.

Ett annat ärende gällde borgen för två av våra helägda bolag som står inför stora investeringar. Ärendet föranledde en diskussion om upplåning hos Kommuninvest och moderaterna föreslog att kommunen ska gå in och göra en kommunal utlåning till våra bolag. Innan kommunen tar ställning till en sådan fråga behöver vi mer information både vad som gäller regelverk och Kungsörs förutsättningar att faktiskt agera bank. Vi ställde oss bakom kommunstyrelsens förslag att även denna gång låna pengar från Kommuninvest. Det företar däremot inte att vi framöver tittar närmare på frågan om kommunal utlåning.

Vi diskuterade även nya mål för kommunstyrelsen. Vi har återkommande efterlyst hållbarhetmål de senaste åren utan resultat. Återigen lyfte vi Agenda 2030 som ett konkret område att motsätta. Ärendet bordlades och kommer att tas upp senare.

Avslutningsvis beslutades det att den nya parlamentariska kommitténs för miljö, jämställdhet, kultur och fritid får i uppdrag att ta fram lokal riktlinjer för upphandling samt arbete kring agenda 2030. Vi ser fram emot att höra om mer om arbetet i den nya parlamentariska gruppen. Vår förhoppning är att kommunen börjar ta tag i viktiga framtidsfrågor för orten.

Kommunfullmäktige behandlar frågorna på sammanträdet den 11 februari. Kommunstyrelsen träffas sedan åter den 25 februari.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och KS ledamot.