Nej till mötefri väg och ja till basketkorgar

cykel

Mötesfri väg, nya medborgarförslag och budget 2019-2021 var några frågor som diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde igår kväll.

Inledningsvis informerade Trafikverket om pågåeden åtgärdsvalastudie för väg 250, 56 och E20. Trafikverkets tidigare planer på en ombyggnad till mötesfri landsväg längs väg 250 har återupptagits. Vi menar att trafiksäkerhetshöjande åtgärder kan göras på ett annat sätt genom till exempel fartkameror längs sträckan. Mitträcke, 2+1-väg, smalare vägren och högre fart medför en kraftig försämring för alla som bor och är verksamma längs väg 250 och cyklister. Det försämrar även tillgängligheten till det omfattade Eklandskapet i Kungs-Barkaröområdet. Alliansen säger fortsatt nej till mötesfri väg mellan Kungsör och Köping. Om det är något som ska prioriteras så är det åtgärder längs väg 56 till Ahlberga.

Vi fick även en dragning av den demografiska prognosen för kommunen. Kungsör fortsätter att växa och kommer med stor sannolikhet göra det även kommande år. Bra underlag för kommande prioriteringar för kommunen. Samtidigt saknas det fortfarande ett strategiskt dokument som pekar ut riktningen framåt och ligger till grund för den årliga planeringen med mål och budget.

Blanda beslutärendena fanns svar på medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolan och ett grafikens hus. Bra initiativ tycker vi! Vi yrkade bifall till förslag om basketkorgar till Västerskolan, vilket vann gehör. Det fråntar givetvis inte barn- och utbildningsnämndens arbete med elevinflytande. Medborgarförslaget om ett grafikens hus ska utredas innan vi tar ett slutligt beslut.

Alliansen motion om trafikförbättringar längs Drottninggatan skickade vi tillbaka för vidare behandling. Vad gäller förslag om att förbättra för bussens framkomlighet i centrum bör vi invänta kollektivtrafiknämnden och dialogen om bussens trafikering innan vi säger vare sig det ena eller andra. Sen anser vi fortfarande att ett antal justeringar behöver göras för att förbättra tillgängligheten utmed Drottninggatan.

Sen var budgeten för 2019-2021, återigen uppe för behandling, nu med förslag om nya ramar. Kommunfullmäktige fastställde ramar i december 2019 och gav då nämnderna i uppdrag att återkomma med detaljbudgetar för 2019, men istället fick vi förslag på nya ramar för innevarande år och förslag på hur vi kan använda kommunens sparade kapital i driften. Gäller inte fullmäktiges beslut? Vid möte efter möte får vi ny uppgifter presenterade och ny information och man börjar undra hur det egentligen står till med kommunens ekonomi? Ärendet återremitterades och budgetberedningen kommer att kallas till ett extra möte.

Vi beslutade även om att utreda frågan om Köpings inträde i Västra mälardalens myndighetshetsförbund, ny detaljplan och investeringar i infrastuktur för Fabriksgatans företagstomter.

Kommunstyrelsen träffas åter 25 mars och då hoppas vi att det har bringats klarhet i kommunens ekonomi.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrlsen