Svar på medborgarförslag om Karlaskolans gymnatiksal på måndagens kommunfullmäktige

Kungsörs första gymnastik- och slöjdsal, Karla skolans gymnatiksal, uppfördes 1930 och kom senare att q-märkas. Nu föreslås rivning.

Det var en fullspäckad agenda på måndagens kommunfullmäktige med nio nya medborgarförslag, fem nya motioner, bokslut och budget.

Bland beslutsärendena fanns svar på ett antal medborgarförslag och motioner. Vi diskuterade bland annat medborgarförslagen som kommunen fått in om Karlaskolans gymnastiksal. Förslaget att riva gymnastikbyggnaden för att angöra parkeringar har väckt ett stort engagemang och upprörda känslor hos många Kungsörsbor. Karlaskolans gymnasiksal byggdes 1930 och är Kungsörs första gymnastik- och slöjdsal. Den kom senare att q-märkas-. Utifrån byggnadens historia, q- märkning och invånarnas engagemang anser vi att frågan bör hanteras mer varsamt. Vi har full förståelse för att kommunkoncernen inte har råd att ta sig an denna fastighet. Samtidigt anser vi att kommunen åtminstone bör undersöka intresset för fastigheten externt. Vi yrkade på återremiss av ärendet, men så blev tyvärr inte fallet.

Medborgarförslaget om gamla Kungsörsbilder fick däremot ett mer positivt svar. Vi ser positivt på att kommunen nu ska ta sig an och utveckla Kungsör centrum och fylla tomma butikslokaler med bilder, konst eller liknande.

Centerpartiets och alliansens motion om att arrangera en Kungsörsdag vann gehör och det är vi såklart glada över. Det kommer att bli en bra dag där invånare får upptäcka kommunen, både kommunens olika verksamheter men även företag och föreningar. Glädjande är också att Söders gärde nu äntligen blir belyst! Frågan har lyfts vid ett flertal tillfällen genom de senaste åren och fullmäktige har beslutat i frågan, men ingenting har blivit gjort. Men nu blir det alltså äntligen av!

Fullmäktige behandlade sedan bokslut för 2018 och budget för 2019. Sammanfattningsvis går det hyffsat bra för kommunen. Inga glädjebesked och det finns fortsatt stora utmaningar att arbeta med. Bokslutet för 2018 landar på ett överskott på 13 miljoner kronor. Samtidigt dras flera verksamheter med underskott. Det positiva resultat härrör till statsbidrag som inte har använts i arbetet med nyanlända barn och ungdomar. Vad gäller måluppfyllelsen dras kommunen fortsatt med dåliga skolresultat och en hög arbetslöshet. I juni lämnade endast 60 procent av eleverna grundskolan med godkänt betyg i alla ämnen. Arbetslösheten ligger på 10,4 procent, vilket är näst sämst i länet. Klimat- och miljöarbetet är totalt nedpriorieterat och den digitala utvecklingen går i snigelfart. För kommande år förväntar vi oss betydligt mer.

Efter bokslutet fastställdes budgeten för 2019. Minst sagt i senaste laget. Kommunfullmäktige fastställde ramar i december 2018 och gav då nämnderna i uppdrag att återkomma med detaljbudgetar för 2019 i februari, så blev däremot inte fallet. Vi är oerhört kritiska till hur budgetarbetet har skötts. Vid möte efter möte har vi fått nya uppgifter och förslag presenterade och det beslut som fullmäktige fattade i december har helt nonchalerats. Mitt i allt detta har vi dessutom fått förslag på hur vi kan använda kommunens sparade kapital i driften. Nu hoppas vi på omtag!

Fullmäktige behandlade även förslag om utbyggnad av infrastruktur på Fabriksgatan, Köpings ansökan om inträde i Västra Mälardalens myndighetsförbund och mycket mer.

Centerpartiet lämnade avslutningsvis in två nya motioner. Ett förslag om 5-årsgrupper i förskolan och ett om miljö differentierad bygglovstaxa för energieffektivit byggande. Från Alliansen överlämnade vi en motion om utökad tågtrafik i regionen.

Protokollet från sammanträdet hittar du på kommunens hemsida

//Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd (C )