Debatt om resecentrum på gårdagens kommunfullmäktige

Efter ett långt uppehåll träffades kommunfullmäktige igår för sitt första sammanträde efter sommaren. På agendan fanns frågor om allt från Kungsörsleden till utveckling av ett resecentrum vid järnvägsstationen.

Inledningsvis fick vi några nya medborgarförslag att titta närmare på, vindskydd på åsen, belysning i fårhagen vid Hagaskolan och rondeller i Kungsör. Vi ser fram emot en bra dialog om dessa förslag.

Fullmäktige behandlade även tidigare ställda medborgaförslag och motioner. Vi är mycket positiva till att medborgarförslaget om renovering av Runnabäckens promenad nu äntligen får ett avslut och att kommunen stärker upp underhållet av Kungsörsleden. Det är bra att de styrande nu backar med sitt tidigare förlag om att göra en helt ny sträckning av Kungsörsleden längs Kungsringen. Det var en minst sagt dålig idé och vi är glada att vi fick gehör efter en återremiss i ärendet.

Ett annat medborgarförslag som diskuterades handlade om att möjliggöra för föreningar att använda Karlaskolan gymnastiksal. De styrande avslog förslaget med hänvisning till att fastigheten ska rivas. Vi är fortsatt kritiska till detta och vill invänta samrådsredogörelsen innan vi tar ett slutligt beslut i frågan. Därför anser vi att svar på medborgarförslaget bör vänta. Vi reserverade oss givetvis till förslaget.

Vi fick även svar på en motion om skolvärdar som vi lämnade in tillsammans med alliansen i våras. Vi yrkade såklart bifall till vårt förslag som handlar om att stärka upp med fler vuxna på Kungsörs grundskolor genom samverkan med VIVA. Detta skulle vara ett sätt att stävja de oroligheter som är på Kungsörs skolor och då inte minst Kung Karl. De styrande menade dock att det redan görs tillräckligt och att detta inte behövs. Ett synsätt som verkar gå igen i stort som smått. Här menade de styrande att det redan finn ett system med volontärer på Kungsörs skolor och att personer från Viva varit ute på praktik. Vi delar inte riktigt den uppfattningen. Tråkigt nog avslogs vårt förslag. Nu ser fram emot att följa utvecklingen på våra skolor och hoppas att de styrande hittar metoder för att komma till rätta problemen.

Vårt tidigare förslag om att förenkla för företagare genom Rättviksmodellen var uppe för återkoppling. Förslaget har nu diskuterats. Vi hade gärna sätt att man vågade ta steget fullt ut och införa rättviksmodellen. Nu väntar man istället in lagstiftarna. Mycket har gjorts för att förbättra företagsklimatet men vi är övertygande om att mer kan göras. Nu ser vi fram emot att ta del näringslivsrankingen som presenteras om en dryg vecka.

Utveckling av resecentrum var en annan fråga som diskuterades utifrån ett förslag om investering för ombyggnation av järnvägsstationen. Frågan aktualiserades i samband med att regionen meddelande en ny linjedragning för bussen i Kungsör år 2016. Kungsör gick kort därefter in med en ansökan om medel för utveckling av resecentrum. Underlaget vi fick till fullmäktige igår var dock väldigt knapphändigt och gav oss mer frågor än svar. Det bestod av en handskiss och några formuleringar om att ”ombyggnation är nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring” och att det blir kommunens ”viktigaste målpunkt”. Vi hade gärna fått redovisat vilken kapacitetsökning som väntas?  Hur många fler resenärer det planeras för? Beror investeringen på att VL nu ska trafikera resecentrum istället för centrum? Vilka är samordningsvinsterna? Hur är det planerat med trafiksäkerhetslösningar längs bland annat Kungsgatan? Bil- och cykelparkeringar? Vi yrkade på återremiss för att bringa klarhet i alla dessa frågetecken och vi fick stöd att kommunfullmäktige i frågan. Nu ser vi fram emot ett betydligt bättre underlag för fortsatt diskussion.

Vidare behandlar vi även förbundsordningar, taxor, riktlinjer mot klotter och skadegörelse.

Avslutningsvis fick vi information om att kommunfullmäktiges sammanträde i oktober ställs in på grund av för få ärenden. Nästa möte blir därför i november.

För Centerpartiet Kungsör, Madelene Fager oppositionsråd och ledamot i kommunfullmäktige