Om kommunens ekonomi och
nya planärenden på kommunstyrelsen

Vid måndagens sammanträde med kommunstyrelsen diskuterades stort som smått. Bland beslutsärendena fanns svar på medborgarförslag, motioner, delårsredovisningar och planärenden. Här följer en kort sammanfattning av ett axplock av ärenden.

Medborgarförslaget om nytt vindskydd på Åsen vann gehör och vi är glada att kommunen nu återför ett vindskydd till dess plats. Samtidigt ställer vi oss frågande till varför ett väl fungerande vindskydd togs bort utan dialog med dess ägare, förskolan. Även medborgarförslaget om ny lekpark i Valskog vann gehör och fortsatt diskussion om investeringen följer i kommande budgetarbete.

Bland motionerna fanns centerpartiets och alliansens förslag om förbättrad tågtrafik i regionen, vilken avslogs. Att initiera och verka för en utökad trafik mellan tätorter torde rimligtvis vara en del i utvecklingen av Kungsör. Ett tågstopp i Valskog är ett sådant exempel som skulle bidra till att Kungsör på sikt skulle få en tåganslutning till Köping och Västerås. Men ack, det tycker de styrande inte är någon viktig fråga. Precis som med kollektivtrafiken i övrigt.

Samma bistra svar fick vi i centerpartiet på motionen om 5-årsgrupper. Vi menar att en åldersintegrerad förskola skulle bidra till bättre förutsättningar för pedagoger att arbeta med en pedagogik och metodik som är mer åldersintegrerad. Det skulle även stärka övergången till grundskolan och på sikt kunna påverka skolresultaten. De styrandes inställning är däremot att barn ska vara barn och leka. Vi yrkade självklart på bifall till vår motion.

En av huvudpunkten för mötet gällde delårsredovisningar för kommunen och dess bolag. Det är positivt att kommunen har en fortsatt god ekonomi. Till skillnad från många kommuner visar prognosen på ett överskott på 7,6 miljoner, 2,5 miljoner mer än budget. Frågan är varför kommunen går mot strömmen? Samtidigt vet vi att flera verksamheter har det tufft. De framgår dock inte fullt ut i redovisningen. Vi efterlyser därför en mer nyanserad bild och analys av läget.

Bland planärendena fanns förslag till ny detaljplan för Kaplanen och rivning av Karlaskolan gymnastikbyggnad. Vi är fortsatt kritiska och yrkade avslag på förslag om ny detaljplan för Kaplanen. Vi är postiva till att bygga bostäder i anntexet och samt uppföra ett nytt bostdshus. Vi är därmeot kritiska till att riva gymnasitkbyggnaden för att angöra parkeringar. Här borde det ha gått att arbeta fram ett alternativt förslag. Vår ståndpunkt baseras bland annat på alla synpunkter som har kommit in från invånare via samrådet och namninsamlingen, Västmanlands läns museum och gällande översiktsplan som har pekat ut området som bevarandevärt. Utöver kulturminnefrågan tycker vi att gymnastiksalen bidrar till en fin inramning som tas bort när parkeringar ska angöras.

Vad gäller förslag till ny detaljplan för bebyggelse av Söder gärde så ställer vi oss inte bakom det förslag som Socialdemokraterna nu trycker igenom och söker stöd för från höger till vänster. Centerpartiet och alliansen förordar istället en bebyggelse med småhus och radhus. Det harmoniserar bättre med övrig bebyggelse.

Avslutningsvis ställde vi en fråga om kommunens arbete med att bekämpa sjögull, ett arbete som har kommit rejält på efterkälken. Något egentligt svar på frågan fick vi inte annan än att det nu har anställts en kommunekolog. Vår förhoppning är att kommunen nu prioriterar denna viktiga fråga och återupptar samarbetet med närliggande kommuner och vattenvårdsförbundet.

Vill du vet mer? Protokollet finns på kommunens hemsida och debatt följer i kommunfullmäktige den 11 november.

För Centerpartiet

Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare