Om barnrätts- och jämställdhetsfrågor på kommunstyrelsen

Information räddningstjänsten, beslut om en kommunal livsmedelplan för mer region och lokal mat samt svar på granskning av efterlevnaden av barnkonventionen på kommunstyrelsen i måndags.

På Kommunstyrelsen i måndags fick vi bland annat information av ordförande om genomförd utredning av räddningstjänsten och ett eventuellt inträde i Mälardalens brand- och räddningstjänstförbund. Anmärkningsvärt att så många brister har identifierats utan att ledningen har agerat. Nu kan det bara bli bättre.

Bland beslutsärendena fanns svar på medborgarförslag, motioner, redovisningar och investeringar. Vi ställde oss bakom moderaternas motion om bättre belysning i pinnparken som de styrande först ville avslå. Utifrån trygghet, tillgänglighet och barnperspektivet framförde vi att detta bör prioriteras. Efter ajournering valde de styrande att backa och återremitterade frågan.

En livsmedelplan för kommunen klubbades. Extra glädjande utifrån att vi tidigare har stött på stor patrull i frågan. Väldigt bra med en plan som ska styra mot mer regional och lokal mat i kommunens kök, viltmat, krismat och upplevelsemat. Nu hoppas vi att Kungsör tar detta hela vägen och aktivt arbetar vidare med frågan.

Vi fick även svar på planerade åtgärder med anledning av tidigare genomförd revisionsgranskning av efterlevnaden av barnkonventionen (2018) Från centerpartiet framförde vi vår oro att kommunen ännu inte har vidtagit de åtgärder som revisionsgranskningen rekommenderade. Barnkonventionen har nu varit lag sedan årsskiftet och frågan är hur kommunen kan säkerställa efterlevnaden när det ännu inte finns vare sig fastställda riktlinjer, rutiner eller har utförts utbildningar i önskad omfattning. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och ska följas. Hur är dock oklart. Vi reserverade oss mot lagd skrivning och lämnade in en protokollsanteckning.

En investeringsbudget om 10 miljoner kronor antogs med fler viktiga investeringar i GC-vägar, belysning, lekutrustning till förskola och skola, digitala hjälpmedel och näridrottsplats till Valskog. Turligt nog hade några påtänkta investeringar strukits.

Utöver investeringsbudgeten om 10 miljoner äskade socialnämnden ytterligare en halv miljon för fler bilar. Vi uttryckte vår tveksamhet i att köpa in ytterligare bilar till hemtjänsten. Här torde kommunen kunna se över och optimera användningen av kommunens bilar på ett mer resurseffektivt sätt.

Kommunstyrelsens bokslut redovisades och vi gav både ris och ros. Roligt att se att det byggs så mycket i och att företagsklimatet har förbättrats. När vi 2016 lyfte frågan om kommunens företagsklimat låg Kungsör i botten i Svenskt näringslivs ranking, nu ligger kommunen på plats 91. Det visar tydligt att fokus och systematiskt arbete ger resultat. Viktigt arbete har även gjorts inom kultur och fritid och miljöområdet. Kommunstyrelsen lyckas däremot inte när det gäller målen om ekonomi och medarbetare.. Vi ställde oss dessutom frågande till kommunstyrelsens arbete med utbyggnaden av bredband, jämställdhetsfrågor och hagmarkskötsel. Det är inte första gången och frågan är hur kommunen arbetar med dessa frågor. Kommunen har en plan för utbyggnaden av bredband, vad som har gjorts och hur väl kommunen når målet är dock högst oklart. Inom jämställdhetsområdet får vi återkommande höra om hur många kvinnor och män som arbetar i kommunen, aktiva åtgäder mot diskriminering osv. Vi är mycket kritiska till att kommunstyreslen återkommande prioriterar bort dessa frågor. Jämställdhetsarbete handlar inte bara om personalpolitik. Det handlar också om den verksamhet som bedrivs för Kungsörs invånare och hur vi tillsammans ska skapa ett jämställt samhälle.Ett samhälle för flickor, pojkar, kvinnor och män. Här är hoppas vi på en mer fullödig redovisning av det arbete som har gjorts.

Sista frågan på dagordningen var beslut om samråd för 70 nya parkeringsplatser på tomten Almen vid Runna. Vi har tidigare frågat om efterfrågan av dessa parkeringsplater men de styrande menar att de finns ett behov. Vi framförde vår synpunkt att krav på ladd-infrastruktur bör läggas in i den slutliga detaljplanen. Viktigt att skapa goda förutsättningar för Kungörare att medverka i den gröna omställningen. På samma sätt som villaägare kan ladda sin bilar hemma måste hyresgäster kunna ladda sin bil i anslutning till bostaden. Detaljplanen kommer nu att skickas ut för samråd och vi fram emot att ta del av de synpunkter och förslag som kommer in.

Vill du veta mer?

Protokollet från möte hittar ni på kommuns hemsida och tveka inte att höra av dig om du har frågor!:

Vid pennan // Madelene Fager, oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.