Centerpartiets synpunkter om
förslag till planprogram

decentraliserad skatt

Kungsörs kommun har tagit fram ett förslag till nytt planprogram för bostäder och verksamhet i Kungsörs tätort. Förslaget har under hösten varit ute för samråd och Kungsörs invånare har tyckt till om förslaget. Centerpartiet och dess medlemmar har tagit del av förslaget och har har lämnat in ett yttrande med våra synpunkter och förslag. Här kan du läsa mer.

Allmänt om planprogrammet

Förslaget till planprogram beskriver möjlig utveckling av Kungsörs tätort. Kungsör med sin unika natur och sjönära läge i en växande Mälardalsregion har stor potential att utvecklas. Det måste däremot ske varsamt. Förslaget till planprogram pekar ut flera områden som vi menar helt skulle förstöra Kungsörs höga naturvärden, jordbruksmark och hagmarkssystem. Det som gör Kungsör unikt och har byggt en stolthet i generationer ska nu byggas bort.

Inriktning

Centerpartiet i Kungsör vill utveckla en attraktiv boendekommun som kan möta upp med fler bostäder för olika boendegenerationer, ett attraktivt centrum, bra kommunikationer och en fin boendemiljö med möjlighet till rekreation. Centerpartiets inriktning i det kommande arbetet med utveckling av Kungsör;

 • Markområden med hög biologisk mångfald och grönstruktur ska värnas och utvecklas. Kungsörs hagmarksystem är särskilt unikt och ska bevaras och skötas.
 • Produktiv jordbruksmark och betesmark bevaras för livsmedelsproduktion.
 • Bebyggelse ska ske med hänsyn till landskapet och kulturmiljön och harmonisera med övriga bebyggelser i planerat område.

Kungsörs hagmarksystem
I förslaget till planprogram pekas flera områden med en hög biologisk mångfald ut. Det gäller framförallt Kungsörs hagmarksystem. I Malmberga, Ekeby (Blänkhems hage), Stallmästarehagen och Skillingenäs föreslås byggnation av hundratals bostäder och mark för verksamhet. Kungsörs kommun har sedan vi blev EKO-kommun på 1990-talet bedrivit ett framgångsrikt arbete med restaurering och utveckling av Kungsörs hagmarkssystem som även är betesmark för djur. I dessa områden finns därtill ett rikt djur- och växtliv som ska värnas. Centerpartiet vill se ett tydligt ställningstagande att dessa områden ska bevaras och utvecklas - inte exploateras.

Jordbruksmark

I planförslaget pekas jordbruksmark ut för exploatering av annan verksamhet. Centerpartiet tar helt avstånd från detta. Jordbruksmark är av nationell betydelse (miljöbalkens 3 kapitel 4) och en förutsättning för att producera livsmedel i Sverige idag och i framtiden. Det är också en del i att säkerställa vår själsförsörjningsgrad. Odlingsbar mark kommer att vara en bristvara i framtiden med klimatförändringar som gör det svårare att odla på grund av torka och översvämningar mm. Regeringen gjorde ett förtydligande kring detta tidigare i år. Flera kommuner och regioner har valt att införa nollvision mot exploatering av jordbruksmark. Vi är mycket kritiska till att Kungsör kommun helt och hållet bortser från den lagstiftning som finns, nationella ställningstaganden och antagen livsmedelsstrategi. Vi anser inte att de är kommunens sak att tränga undan en basnäring för att exploatera och ge plats åt annan verksamhet. Jordbruket är en näringsverksamhet och en del av det lokala näringslivet. Centerpartiet vill se ett tydligt ställningstagande om att bevara jordbruksmark. Något annat är inte långsiktig hållbart!

Centerpartiets synpunkter
Förslaget till planprogram omfattar förslag på markområden för närmare 1000 bostäder och 8 större områden för verksamhet. Det är bra med ambitioner, framförallt i ett längre perspektiv. Kungsör är dock en mindre ort. Vi anser att Kungsör bör utgå från sina förutsättningar. Utvecklingen måste gå hand i hand med förmågan att erbjuda goda livsvillkor, livsmiljö och en välfärd för dem som redan bor i Kungsör. Hänsyn måste också tas till Kungsörs rika natur- och kulturmiljö och förutsättningar för livsmedelproduktion idag och i framtiden. Det saknar vi helt. Vi anser heller inte att planprogrammet kompletterar översiktsplanen i tillräcklig grad – det är överflödigt.

Planprogrammet behöver arbetas om i grunden och Centerpartiet kommer inte att ställa sig bakom förslaget i sin nuvarande form. Nedan följer en redovisning av de områden som vi anser att Kungsör bör utveckla på kort såväl som lång sikt.

Prioriteringar

Centerpartiet vill i första hand se en förtätning i Kungsörs tätort samt utveckling i Kungörs byar. Behovet av mindre bostäder, radhus och lägenheter behöver prioriterats för att främja omflyttning från Kungsörs villabestånd. Behovet av trygghetsbostäder för äldre är stort och måste tillgodoses. Tre områden föreslås för verksamhet på lång och kort sikt.

Centerpartiet förslag till prioritering på kort sikt 1-5 år

 • A Borgvik, lägenheter
 • K Oxgatan, lägenheter/radhus/villor
 • H Kv Gjutaren, lägenheter
 • D Alen och Sälgen lägenheter/radhus
 • Runnabäcken (Etapp 2), villor och radhus
 • Klämsbo, villor
 • Valskog och Kungsörs byar, villor
 • Tallåsgården, tryggshetsboende
 • Förtätning i befintliga bestånd, ex. Runna Eka, Sågen, Algatan etc.
 • Försäljning och utveckling i kvarteret Sliparen.
 • Översyn och ställningstagande gällande ulvesund, science park/särskilt boende.

Centerpartiets förslag till prioritering på längre sikt 5-7 år

 • J Stora torget Lägenheter/bostadsrätter, ev äldre-, trygghetsboende, boviera.
 • G Skolgatan (Kv Svea, Kv Borgen) lägenheter/radhus, villor
 • Villor i Valskog och Kungsörs byar (Saknas i förslaget)
 • Utveckling av Malmberga förskola.
 • Ängvägen/ Parkgatan trygghetsboende alt. radhus. (Dock inte i hagen!)
 • Vilabäcken, villor, dock ej hela Skillingenäs, förslaget måste arbetas om (12)
 • Skillingeudd Etapp 3 efter utgången DP 2026 (11)
 • Verksamhetsmark Vikens södra, Kungsörs västra infart (V1) och Skjutbanan (V2)

Centerpartiet anser att följande ska strykas ur planprogrammet:

Bostäder

Följande områden anser vi inte ska tas upp i planprogrammet.

 • B Punkthus vid vattnet Ett flerfamiljshus utmed Arbogaån, 5-8 våningar
 • C Drotten Nyproduktion av flerbostadshus
 • E Liljevägen Villor eller radhus/parhus
 • F Tallgatan-Parkgatan Villor eller radhus/parhus
 • L Väster om Blomstervägen Radhus/parhus alternativt flerfamiljshus
 • Område 1 – Slänten söder om Kungsgatan
 • Område 3 – Runnavbäcken Södra
 • Område 4, Runnavbäcken Västra
 • Område 6, Söder om Malmberga
 • Område 7 – Vikängen norra
 • Område 9 – Söder om Rybacksvägen
 • Område 10 – Öster om Ängsvägen
 • Område 12 Skillingenäs (förslaget behöver arbetas om)

Verksamhet

Följande områden är jordbruksmark som vare sig ska planläggas eller exploateras;

 • Område V3 - Rörgränd
 • Område V4 – Vid östra tätortsentré
 • Område V5 – Mark vid väg 56 och Gersilla
 • Område V6 – Ekebyholm
 • Område V7 – Mark längs E20 vid Ottohill
 • Område V8 – Malmberga östra

Sammanfattning

Kungsör med dess rika natur- och djurliv och sitt sjönära läge i en växande Mälardalsregionen har stor potential att utvecklas. Förslaget till planprogram pekar ut flera möjliga områden för utveckling och vi har i detta yttrande redogjort för vilka områden som Kungsörs kommun bör prioritera de kommande 1-7 åren. Planförslaget i sin nuvarande form omfattar områden som vi menar helt skulle förstöra Kungsörs höga naturvärden, jordbruksmark och hagmarkssystem. Det som gör Kungsör unikt och har byggt en stolthet i generationer ska inte byggas bort! Det ska värnas och utvecklas. Centerpartiets bedömning är att våra förslag på prioriteringar kommer att möta Kungsörs behov för en lång tid framöver samtidigt som det tar hänsyn till höga naturvärden och förutsättningarna för livsmedelsproduktion idag och i framtid.

För centerpartiet,

Madelene Fager, gruppledare och oppositionsråd