Nu blickar vi framåt! Gott Nytt ÅR

Vi kan snart skriva 2021 och lämna ett svårt år bakom oss. Trots att pågående pandemi har präglat allas vår vardag, så har det demokratiska arbetet fortsatt. Vi har däremot fått hitta nya sätt att arbeta och sedan i mars har många av våra politiska möten har skett digitalt. Och det har varit ett händelserikt år på många sätt med många beslut, bra som dåliga.

Vi är glada att arbetet med Tallåsgården tog fart för att möjliggöra fler trygghetsbostäder, att en ny förskola ska byggas vid Kinnekulle, att räddningstjänsten från årsskiftet får en ny organisatorisk hemvist hos Mälardalens brand- och räddningstjänstförbund, att en regional och lokal livsmedelplan och avfallsplan antogs. Viktiga beslut som kommer att göra skillnad.

Under året lyfte vi flera motioner och interpellationer om allt från skolan, trygghetsbostäder, samordning av kommunens bilar, källsortering i kommunens verksamheter, porrfilter på kommunens datorer till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och översyn av den politiska organisationen. Några av de frågor vi har lyft har vi fått gehör för, några väntar vi fortfarande svar på såsom vår motion om utvärdering av skolan. Kungsör har halkat efter rejält inom utbildningsområdet och skolresultaten är under all kritik. Mer än hälften av eleverna lämnar skolan utan godkänt betyg i alla ämnen och över 30 procent utan behörighet till gymnasieskolan.

Under året har stort fokus ägnats åt utveckling av Kungsör och arbetet med planprogrammet har skapat stort engagemang i partiet och bland kommuninvånare. Redan i våras lämnade vi in våra synpunkter följt av ett yttrande i december. Vi är fortsatt kritiska till förslaget och kommer inte ställa oss bakom förslaget i sin nuvarande form. Våra främsta synpunkter handlar om att planprogrammet helt och hållet bortser från Kungsör höga naturvärden och värdet av jordbruksmark för att kunna producera livsmedel.

Den fråga som vi har ägnat mest tid åt och som vi fortfarande är väldigt bekymrade över är kommunens ekonomi kommande år. I november beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2021. En budget som vare sig är ansvarsfull eller realistisk. En budget som saknar närmare 40 miljoner utan förslag på åtgärder som i förlängning kommer det att betyda stora nedskärningar i skola, vård och omsorg. Vår inställning är att kommunen under några år måste prioritera om och sänka ambitionsnivåerna inom vissa områden för att vi ska kunna satsa på barn, elever och äldre. Vi kanske inte ska dra på oss för stora kostnader i form av investeringar, storslagna projekt, konsultkostnader och annat för att i nästa stund inte ha råd att betala löner. Vi hoppas att dem som styr tar ett helhetsgrepp och kontroll över ekonomin så att vi inte försätter oss i en ännu djupare kris.

Pandemin har såklart satt prägel på allt vi har gjort och vi har dagligen mötts av nya frågeställningar. Alla har vi påverkats på olika vis. Vi går nu in i ett nytt år med många nya insikter och lärdomar. Låt oss ta vara på det. Kanske kan vi skapa något nytt och riktigt bra tillsammans. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och vår miljö.

Gott Nytt År

Madelene Fager, gruppledare för Centerpartiet