Värna den Biologiska mångfalden!

Det myllrar av liv där ute. På ängarna, i hagmarken, i skogen och på åkrarna huserar växter och djur som bidrar till den biologiska mångfalden. Själva grunden för liv och ett kretslopp. Det vill vi värna och utveckla, inte exploatera!

Sedan 2019 har det pågått ett arbete med att ta fram ett planprogram för fler bostäder och verksamhetsmark i Kungsör. Ett arbete som har mynnat ut i ett förslag på över tusen bostäder och stora arealer för verksamhet i Kungsörs tätort. Ett förslag som vare sig tar hänsyn till den biologiska mångfalden eller förutsättningar för livsmedelsproduktion.

Arbetet med planprogrammet har skapar stort engagemang på orten, så även inom Centerpartiet som har lämnat in ett särskilt yttrande i frågan. Det var också en av frågorna som behandlades på Centerpartiets kretsstämma tidigare i år. En av frågorna som diskuterades särskilt var den biologisk mångfalden och livsmedelsproduktion.

Centerpartiet anser att Kungsörs tätortsnära naturmiljöer ska bevaras och skötas. I Kungsör finns bland annat ett unikt system för hag- och ängsmark, ett hem för ett stort antal arter och stora arealer åkermark. Genom åren har Kungsörs kommun genom restaurering kunnat bevara en rik flora i ett 70-tal områden. 2007 antogs ett naturvårdsprogram för kommunen och kunskapen om Kungsörs naturvärden finns dokumenterade i flera genomförda inventeringar.

Centerpartiet ser dock med stor oro att Kungsörs kommun både har tappat engagemang och fart i frågan och nu pekar ut flera områden för exploatering i förslag till planprogram. Värdefulla naturmiljöer riskerar nu att gå förlorat med kommunens planer. Det gäller bland annat Kungsörs hagmarksystem och åkermark i Malmberga, Ekeby (Blänkhems hage), Stallmästarehagen och Skillingenäs och åkermark utmed E20. I dessa områden finns ett rikt djur- och växtrike som vi menar ska värnas. Det är också viktiga förutsättningar för livsmedelsproduktion. Med det sagt kommer vi inte att ställa sig bakom förslaget i sin nuvarande form.

Centerpartiet vill se ett tydligt ställningstagande för att områden med hög biologisk mångfald bevaras och utvecklas - inte exploateras! Centerpartiet anser att följande områden lämpar sig väl för byggnation för en lång tid framöver som desstom inte ödelägger värdefulla miljöer:

Centerpartiet förslag till prioritering på kort sikt 1-5 år

 • A Borgvik, lägenheter/radhus
 • K Oxgatan, lägenheter/radhus/villor
 • H Kv Gjutaren, lägenheter
 • D Alen och Sälgen lägenheter/radhus
 • Runnabäcken (Etapp 2), villor och radhus
 • Klämsbo, villor
 • Valskog och Kungsörs byar, villor
 • Tallåsgården, tryggshetsboende
 • Förtätning i befintliga bestånd, ex. Runna Eka, Sågen, Algatan etc
 • Försäljning och utveckling i kvarteret Sliparen.
 • Översyn och ställningstagande gällande ulvesund, science park/särskilt boende.

Centerpartiet förslag till prioritering på längre sikt 5-7 år

 • J Stora torget lägenheter/bostadsrätter, ev äldre-, trygghetsboende, boviera.
 • G Skolgatan (Kv Svea, Kv Borgen) lägenheter/radhus, villor
 • Villor i Valskog och Kungsörs byar (Saknas i förslaget)
 • Utveckling av Malmberga förskola.
 • Ängvägen/ Parkgatan trygghetsboende alt. radhus. (Dock inte i hagen!)
 • Vilabäcken, villor. Dock inte Skillingenäs!
 • Skillingeudd Etapp 3 efter utgången DP 2026 (11)
 • Verksamhetsmark Vikens södra, Kungsörs västra infart (V1) och Skjutbanan (V2)

Centerpartiet i Kungsör vill se ett växande Kungsör som tar hänsyn till och värnar den biologiska mångfalden och skapar förutsättningar för ett rikt djur och växtriket även i framtiden.

För Centerpartiet
Madelene Fager, gruppledare