Vi värnar biologisk mångfald

Kungsörs kommun har tagit fram ett förslag till planprogram för Kungsörs tätort. Arbetet påbörjades hösten 2019 och ett förslag var ute på samråd hösten 2020. Det har väckte stort engagemang och många Kungörare, myndigheter och organisationer har tyckt till. Centerpartiet har tagits del av förslaget och kommer att rösta nej.

Centerpartiet vill att planprogrammet slopas och att en ny översiktsplan beslutas för byggande i hela kommunen. Delar av planprogrammet är bra men flera områden bör tas bort. Medborgare har tydligt visat på områden som de vill freda, vi kan på detta sätt tydligt visa att vi tar kritiken på allvar. Flera partier har velat stryka områden i planprogrammet som redan fins utpekade i översiktsplanen – det går dock inte göra ändringar i planprogrammet utan översiktsplanen måste ändras, säger Madelene Fager, oppositionsråd och gruppledare för Centerpartiet i Kungsör.

Kungsör med dess rika natur- och djurliv och sitt sjönära läge i en växande Mälardalsregionen har stor potential att utvecklas med fler bostäder och en attraktiv boendemiljö. De senaste åren har Kungsör haft en positiv trend med fler som väljer att bosätta sig i kommunen.

Det är positivt att Kungsör växer och det behövs fler bostäder. Planförslaget pekar dock ut värdefulla naturmiljöer men hög biologisk mångfald, förslag som vi menar helt skulle förstöra Kungsörs höga naturvärden, jordbruksmark och hagmarkssystem. Malmberga, öster om Ängsvägen, Söders gärde och Skillingenäs är några exempel. Vi kan därför inte ställa oss bakom förslaget som det ser ut nu, fortsätter Madelene Fager

Förslag till planprogram var ute på samråd under perioden 19 oktober och 7 december 2020 och då fick både privatpersoner, myndigheter och organisationer.

Centerpartiet vill att de synpunkter som kommit in tas i beaktande då behöver en ny översiktsplan beslutas. Då kan vi dessutom få med ett ”hela-kommunen” perspektiv och inte enbart Kungsörs tätort. Möjligheter att bygga finns redan och samtliga partier har sagt sig vilja prioritera befintliga detaljplaner för byggande. Prioriterar man dessa så tillgodoses behovet fortsatt väl för flera år framåt. Vi väntar hellre på genomarbetad översiktsplan än att säga ja till detta, säger Petter Westlund, ordförande.

Förslag till planprogram kommer att behandlas på kommunstyrelsens augustisammanträde.

Vill du veta mer?

Handlingarna hittar du på kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om Centerpartiets förslag till prioriteringar i planprogrammet

För ytterligare information

Madelene Fager 0702439990
Petter Westlund 070-535 42 87