Stärkt skydd av jordbruks- och betesmark

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari lämnade Centerpartiet i Kungsör in en ny motion om att Kungsörs kommun ska anta en policy för stärkt skydd av jordbruks- och betesmark. Bakgrunden är att vi är kritiska till att Kungsörs kommun och de styrande inte tar tillräcklig hänsyn till den lagstiftning som finns och vi är mycket kritiska till de försämringar som har gjorts för den gröna näringen och planeras framöver.

Här kan du läsa hela motionen från Centerparitet:

POLICY FÖR SKYDD AV PRODUKTIV JORDBRUKS- OCH BETESMARK

Produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för livslivmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom miljöbalken och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska livsmedelsförsörjningen ska öka.

Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I Kungsör har 74 hektar jordbruks- och betesmark försvunnit sedan 2010. I Västmanland är siffran 2 058 hektar och riket 75 869 hektar. När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur klimatpåverkan genom ökade import av livsmedel.

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på det här området både genom stärkt lagsstiftning och genom lokala intuitiv. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för byggnation på jordbruksmark. Vi tycker att Kungsör behöver gå i liknande riktning och ge ett tydligt skydd av produktiv jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande förutsättning för livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi anser att det är direkt olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Det är en fråga om miljö, vår självförsörjning och säkerhet.

Kungsörs är en landsbygdskommun men goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den gröna näringen måste ges förutsättningar att växa. Centerpartiet i Kungsör tycker däremot inte att Kungsörs kommun och de styrande tar tillräcklig hänsyn till den lagstiftning som finns och vi är mycket kritiska till de försämringar som har gjorts för den gröna näringen i form av bland annat indragna markområden för att möjliggöra annan verksamhet. Den gröna näringen bedriver också en verksamhet, - producerar livsmedel så att vi får mat på bordet.

Det nyligen beslutade planförslaget är ett annat exempel där kommunen pekar ut värdefulla naturmiljöer och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. Samma sak gäller nuvarande översiktsplan. Vi ser därför med stor oro att flera viktiga markområden inom snart framtid exploateras för annan verksamhet. Malmberga, Ekeby, Torpaslätten är några konkreta områden som Kungsörs kommun har med i sin planering. Det säger vi nej till. Dessa områden ska skyddas både för att värna den biologiska mångfalden och för att säkerställa lokal livsmedelsproduktion idag och i framtiden. I år har kommunen också ett nytt mål om att tillskapa ytterligare 30 000 kvadrater mer industrimark. De är gott så, -om det inte innebär att kommunen lägger ännu en blöt filt över den gröna näringen.

Vi vill att Kungsörs kommun ger den gröna näringen förutsättningar att växa och producera livsmedel idag och i framtiden i enighet med den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet

  • Att Kungsörs kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark- och betesmark.

För Centerpartiet Kungsör den 14 februari 2022

Madelene Fager
Lina Johnsson
AnneMarie Andersson