Tillgänglighetsanpassning av Långforsbadet i Sala

Kultur- och fritidsnämnden har till förvaltningen gett i uppdrag att ta fram en plan för hur Långforsbadet kan tillgänglighetsanpassas.

Idag är Sandvikens badplats den badplats vi hänvisar personer med särskilda behov/funktionsnedsättning. I Sandviken finns en ramp av aluminium som sluttar svagt ut i vattnet från stranden.

Den planerade parkeringsplats som var tänkt att byggas nedanför Granuddsvägen som kompensation för den parkeringsplats som försvann vid byggnation av villor har inte tillskapats. Det omnämnda förslaget att bereda väg ända till stranden via Ekebyängsvägen har inte heller genomförts.

Mao hänvisas besökare till Sandvikens badplats, inklusive personer med funktionsnedsättning till parkeringen vid Långforsbadet.

Förslag
Vi tror starkt på Långforsen som ett bättre alternativ med tillgänglighetsanpassning. Dels pga närhet till parkeringar och dels närheten till toaletter och service och ev framtida kollektivtrafik.

Uppdrag
Vi vill därför ge kontoret för Kultur & fritid i uppdrag:

  • Att ta fram en plan för hur Långforsbadet kan tillgänglighetsanpassas, antingen om det ryms i nuvarande detaljplan alternativ genom framtida detaljplan. Planen bör tas fram i samverkan med kommunens funktionsrättsråd.
  • Att till nämnden i januari återkomma med förslag till åtgärder samt kostnadsberäkningar som gör det möjligt att Långforsbadet till sommaren 2022 har en högre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
  • Att enkelt avhjälpta fel vid nuvarande servicebyggnad är tillrättade inför sommaren 2022