Motion: Öppna landstingsstyrelsens möten

Centerpartiet har genom gruppledare och oppositionsrådet Birgitta Andersson lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att öppna upp landstingsstyrelsens möten för allmänheten. Ett mer öppet och demokratiskt landsting, tycker vi att västmanlänningarna är värda.

Dags att öppna upp Landstingsstyrelsens möten

Kommunallagen föreskriver att landstingsfullmäktiges möten skall vara öppna medan landstingsstyrelsens och övriga nämnders möten skall ske inom stängda dörrar. Det finns däremot inget hinder för kommunen att göra undantag från dessa regler.

I Kommunallagen 6 kap, § 19a står det att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett detta.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess eller offentlighets- och sekretesslagen.

Många beslut fattas idag i ett slutet rum och alla ärenden som skall beslutas i fullmäktige passerar landstingsstyrelsen där åtminstone dess ledamöter är väl förberedda och insatta inför landstingsfullmäktiges behandling av frågan. För att medborgarna skall kunna få en tidig insyn i behandlingen av en fråga är det en fördel att man har möjlighet att lyssna på den debatt som förekommer vid landstingsstyrelsens möten. Detta borde främja både demokratins grunder och medborgarnas förtroende för det politiska systemet.

Många kommuner och landsting i Sverige tillåter idag medborgarna att vara åhörare vid kommun- och landstingsstyrelsens möten.

Centerpartiet föreslår därför landstingsfullmäktige besluta att landstingsstyrelsens möten blir öppna så att allmänheten får möjlighet att närvara vid dessa möten.

Birgitta Andersson (C), oppositionsråd.

Motionen lämnades in den 15 januari 2016.