Motion: Stärk patienternas inflytande

Centerpartiet vill stärka patienternas inflytande och delaktighet i vården. Detta vill vi göra med så kallade patientföreträdare.

Det innebär att patienter får ett större inflytande i vården och dess utveckling och handlar om nya arbetssätt för att tillvarata patienters erfarenheter och förväntningar av vården. Flera landsting och regioner jobbar systematiskt med patientföreträdare, exempel finns även inom Landstinget Västmanlands verksamheter men det saknas en överblick och strategiskt tänk över helheten.

Det vill vi ändra på, för likvärdig vård för alla i hela länet!

Stärk patienternas inflytande med patientföreträdare

Den nya patientlagen som trädde i kraft 2015 anger och ställer krav på att patienterna ska göras mer delaktiga i vården. Det är förvisso inget nytt i sig utan regleras även sedan tidigare bland annat i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Det som den nya patientlagen tydliggör är patientens ställning i vården för att därmed stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Ändringarna i lagen riktar sig inte bara mot patienterna utan ger även vårdgivarna, i och med patientens stärkta ställning, möjlighet till ökad dialog och kunskapsöverföring mellan patienterna och vården. Genom ett strategiskt och inkluderande arbetssätt kan Landstinget Västmanland inte bara utveckla vården för patienterna, utan också tillsammans med patienterna.

Flera landsting/regioner jobbar idag på olika sätt med så kallade patientföreträdare i flera verksamheter, för att utveckla den patientnära vården. Landstinget i Kalmar län jobbar sedan en tid tillbaka med patientföreträdare även i styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Det finns även exempel i Landstinget Västmanland där patientföreträdare är med i förbättringsarbetet, bland annat Reumatologen. Även Regionala Cancercentrum (RCC) jobbar aktivt gentemot patientföreningar som företräder patientperspektivet, där också Socialdepartementet pekat ut att patientföreträdare ska vara en del av organisationen.

Centerpartiet vill stärka patienternas möjligheter till medverkan för en bättre vård för alla i hela länet och vill därför att Landstinget Västmanland systematiserar arbetet med patientföreträdare och gör patienterna till en resurs i utvecklingen av sjukvården.

Centerpartiet yrkar:

  • Att arbetssättet med patientföreträdare förs in i fler verksamheter.
  • Att Landstinget Västmanland tar fram en plan för ökad patientmedverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Centerpartiets landstingsgrupp

Birgitta Andersson, gruppledare och oppositionsråd.
Barbro Larsson, ledamot i Landstingsfullmäktige.
Magnus Ekblad, ledamot i Landstingsfullmäktige.
Gustaf Eriksson, ledamot i Landstingsfullmäktige.