Kortade vårdköer stort fokus i alliansens budget

Bild på Landstingsalliansens gruppledare.

Alliansens förslag till landstingsplan och budget tar sin utgångspunkt i begreppen: Tillgänglighet – Hållbarhet – Valfrihet.

Idag presenterade Landstingsalliansen den gemensamma budgeten för Landstinget Västmanlans vid en presskonferens.

Alliansen vill särskilt lyfta fram fyra förslag och satsningar för en bättre kvalitet i vården, för såväl patienter som personalen.

  • Kömiljoner ska korta vårdköerna – Landstingsalliansen vill anslå 15 miljoner för att införa ”kömiljonssytem” för att korta väntetiderna, där kliniker som klarar vårdgarantin ska få ta del av miljonerna. Likt den kömiljard som staten tidigare delat ut.
  • 25 miljoner till personalsatsningar – ständigt ökar vårdens behov av hyrpersonalen, den trenden måste brytas genom att bli en attraktivare arbetsgivare. Landstingsalliansen vill se en flexiblare arbetsgivarpolitik särskilt när det gäller arbetstider och vill införa natt- och helgtjänster.
  • Digitalt först – Landstingsalliansen vill vända på perspektiven och att digitala lösningar ska vara förstahandsalternativen vid utvecklingen av hälso- och sjukvården, patient- och verksamhetsbehoven ska stå i centrum när den digitala närvaron behöver utvecklas. Alliansen föreslår bland annat att en app tas fram, där invånare snabbt kommer åt alla e-tjänster.
  • Fler vårdplatser - Landstingsalliansen vill inrätta 20 utskrivningsplatser, för patienter som är medicinskt färdigbehandlade men som inte kan skrivas ut i väntan på att kommunerna ska få plats på sina korttidsboenden. Detta frigör både resurser och framförallt vårdplatser för patienter i behov av sjukhusvård.

Finansiering

Alliansens budgetförslag är fullt finansierat. Alliansen föreslår oförändrad skatt och att landstingets resultat ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Vi föreslår att avgiftssystemen i landstinget ses över i syfte att öka intäkterna.

Ett exempel på åtgärder bör övervägas är att införa avgift för personer som färdigbehandlats av ambulanspersonal.