Landstingsalliansens budget

Nu är Landstingsalliansens budget och landstingsplan för 2017 - 2019 presenterad, i samband med att den lades fram på landstingsstyrelsens sammanträde den 31 maj.

Västmanland på frammarsh - tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet

Bild på alliansens gruppledare. Fr v. Helena Hagberg (L), Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C) och Tomas Högström (M).

Alliansens förslag till landstingsplan och budget tar sin utgångspunkt i begreppen Tillgänglighet – Hållbarhet – Valfrihet.

Kömiljoner för att korta väntetiderna

I dag väntar över 3000 västmanlänningar på att få en operation. Tre operationssalar är stängda på grund av personalbrist. Längst får man vänta på att få prostataförstoringar eller förhudsförträngningar opererade. Även gallsten och ljumsk- och navelbråck får vänta längre än 90 dagar. För att stärka och tydliggöra vikten av tillgänglighetsarbetet vill Landstingsalliansen anslå 15 miljoner 2017 för att införa ”kömiljoner” för att korta väntetiderna, där kliniker som klarar vårdgarantin ska få ta del av miljonerna.

Personalsatsningar

2015 betalade Landstinget Västmanland hela 162 miljoner kronor för inhyrd personal, en ökning med 30 procent från föregående år. En ohållbar utveckling som Alliansen vill stoppa. Alliansen vill avsätta 25 miljoner kronor under 2017 för en personalpolitisk satsning inklusive löner och förmåner. Alliansen vill också införa natt- och helgtjänster samt satsa på att premiera ledarskapskompetens och inte enbart medicinsk kompetens vid rekrytering till chefstjänster.

Satsningar på e-hälsa och en Västmanlands-app

Digitala tjänster ska vara förstahandsalternativet vid utveckling av kontakter med invånare och företag. Det gäller vård, kollektivtrafik och kultur. Alliansen förslår att landstinget tar initiativ till en Västmanlands-app som ska hjälpa invånarna i vardagen. Det finns också tekniksvaga invånare att värna. Alliansen föreslår ett kompetenslyft för denna grupp i samarbete med patient- och brukarföreningar samt studieförbunden.

Fler vårdplatser

Landstingsalliansen anslår 10 mkr 2017 för att inrätta 20 utskrivningsplatser vid Västmanlands sjukhus. Äldre patienter blir idag kvar på sjukhusen trots att de är medicinskt färdigbehandlade. I väntan på att kommunerna tar sitt ansvar och bygger ut sina vårdplatser föreslår Alliansen att landstinget inrättar 20 utskrivningsplatser. Genom att flytta patienterna till dessa frigörs vårdplatser till de patienter som är i behov av specialiserad sjukhusvård. Alliansen vill även se utslussningsplatser för psykiatrins patienter och ser med oro på stängningen av de 16 vårdplatserna på Lövhaga.

Effektivisera landstingskontoret

En betydande del av landstingets kostnader är hänförliga till organisation, ledning och administration. Landstingsalliansen anser att ökande effektiviseringskrav måste gälla för landstingsledningen och har därför dragit ner ramen för landstingskontoret med 10 miljoner kronor. Vi lägger samtidigt förslag om en total genomlysning av hela landstingets ledningsorganisation.

Finansiering

Alliansens budgetförslag är fullt finansierat. Alliansen föreslår oförändrad skatt och att landstingets resultat ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Vi föreslår att avgiftssystemen i landstinget ses över i syfte att öka intäkterna. Ett exempel på åtgärder bör övervägas är att införa avgift för personer som färdigbehandlats av ambulanspersonal.