Interpellation: Tobacco endgame - rökfritt Sverige 2025

Rökfritt Sverige 2025 - Slutspelet har börjat – Landstinget Västmanland bör gå med!

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionbildningsprojekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett nationellt politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Landstinget Västmanland antog en tobakspolicy 2008 vilken sedan reviderades 2014. Tobakspolicyn grundar sig till stor del på Tobakslagen från 1993.

Tobakspolicyn innebär i korthet att rökning bara är tillåten på speciellt anvisade platser, får inte ske under arbetstid och inte i arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Efterlevnaden är förmodligen inte 100 %ig. Enligt tobakspolicyn ska alla möten med patienter vara tobaksfri, ett krav som säkert följs fullt ut.

Det finns idag flera länder som antagit planer för att bli rökfria 2025, Irland och Nya Zeeland t.ex. Finland har satt sitt slutmål till 2040. Strategin med tobakspolitiska planer har fått namnet Tobacco Endgame . (Termen endgame är hämtad från schackvärlden och är den fas av spelet då avgörandet närmar sig.)

Projektet söker brett stöd för sitt arbete särskilt från alla som inser värdet av att förebygga den ohälsa som är förebyggbar. Senast i raden av landsting som beslutat ställa sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är Västerbotten som tog beslut i juni och Kronoberg som tog beslut i augusti 2016. Den röd-gröna landstingsplanen för 2016-2018 har underrubriken "För ett hälsoinriktat landsting" men Landstinget Västmanland har ännu inte tagit ställning till ett rökfritt Sverige 2025.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

  • Finns det planer på att Landstinget Västmanland ska ställa sig bakom och stödja projektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
  • om inte, vad är skälet för att inte göra det?

Birgitta Andersson
Oppositionsråd för Centerpartiet

Interpellationen är inlämnad till fullmäktige och besvaras vid sammanträdet den 21/9.