Region Svealand - ja, med rätt förutsättningar

Centerpartiet i Landstinget Västmanland har tagit ställning för en Region Svealand, om den nya regionen också får de rätta verktygen att bygga tillväxt på den regionala nivån.

Centerpartiet vill bland annat flytta mer makt, resurser och befogenheter till den regionala nivån i fårgor om arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning, utveckling och EU:s programfonder. Då får vi en decentralisering och maktförskjutning från staten närmare människors vardag.

Sjukvården avgörs redan idag på storregional nivå och då är det mer demokratiskt att också göra den nivån demokratiskt vald. Istället för att som idag där det är indirekt valda politiker som tar besluten.

Sammanfattning av Centerpartiets yttrande

Centerpartiet i Landstinget Västmanland delar den beskrivning som Indelningskommittén gör i sitt delbetänkande angående den regionala obalansen som idag råder i Sverige, där det framförallt är tre regioner/län som samlar tillväxt och resurser till sina områden. Centerpartiet ser bekymmersamt på den koncentrerade och storregionalt drivna tillväxt som obalansen gett upphov till och menar liksom kommittén att mer jämnstarka regioner är en förutsättning för att skapa tillväxt även utanför dessa tre regioner. Att skapa tillväxt i hela landet är att skapa förutsättningar för att kunna leva och bo i hela landet och en av Centerpartiets grundläggande och viktigaste frågor, därför ser vi att större och mer jämnstarka regioner skapar just förutsättningar för fler att bo och verka där man själv vill.

Centerpartiet ser dock inte att regionbildningen i sig själv kommer leda till något bättre, utan att förslaget behöver innehålla mer än nya kartgränser. Vi är mer intresserade av innehållet i reformen och att makt, resurser och befogenheter flyttas från staten till folkvalda i regionen som bättre kan skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och leverans av välfärd. Därför är det för Centerpartiet viktigt att en kommande proposition också innehåller överförande av makt och resurser från staten till regionerna, att regionerna får ett ökat ansvar över arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning och utveckling samt rå över EU:s strukturfondsprogram.

Om dessa verktyg förverkligas kan vi skapa en ny stark samhällsorganisation som kan bestämma mer över den regionala utvecklingen och som kan skapa förutsättningar för en effektiv infrastruktur, samt ökad tillväxt och jobb i hela Sverige.

Utifrån ställda krav är Centerpartiet i Landstinget Västmanland:

  • Positiva till bildandet av Svealands län och landsting i enlighet med kommitténs förslag på såväl geografi som benämning och tidpunkt.
  • Bekymrade över att den nya regionala indelningen inte genomförs samtidigt i hela landet.
  • Positiva till ett sammangående av länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Södermanlands län till Länsstyrelsen i Svealands län och föreslår Västerås som residensstad i det nya länet.
  • Tydliga med att den statliga närvaron måste stärkas i hela regionen med flera verksamhetsorter.
  • Tydliga med att den statliga regionala myndighetsindelningen måste sammanfalla med den nya länsindelningen och vara en del av beslutet.
  • Definitivt emot tvingande kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen.