Debatt: Större regioner behövs

Flyttas besluten närmare eller längre bort vid bildande av större regioner? En fråga som verkligen är aktuell när förslag om en ny länsindelning i Sverige diskuteras flitigt efter att Indelningskommittén presenterade sitt förslag före sommaren.

Ett förslag som placerar Västmanland i ett nytt större län tillsammans med Sörmland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Gävleborg – kallat Svealands län, även benämnt Region Svealand.

För Centerpartiets i Landstinget Västmanlands del finns både ris och ros att ge förslaget. Men för Centerpartiet som förespråkat och drivit på en decentralisering i Sverige och förskjutande av makt från staten närmare människor och deras vardag, är regionalisering med större och mer jämnstarka regioner svaret på att kunna driva tillväxt i hela landet.

Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna leva, bo och verka i hela landet.

Från Västmanlands sida har vi också under lång tid, över partigränserna, drivit frågan om regionalisering i vårt område. Det har ibland varit nära och ibland varit längre ifrån en region-bildning.

Det gemensamma har varit att vi verkat för en betydligt mindre region än den nu föreslagna. En snabb omvärldsanalys visar dock att det inte finns något gehör för den mindre regionen, inget underlag, för att få till.

Centerpartiet ser därför inte den gamla fastslagna vägen som längre aktuell. Men vi står kvar i vår uppfattning att en regionalisering behövs för att göra hela Sverige och Västmanland starkare och få en bättre balans mellan landets olika delar.

Centerpartiet ser dock inte att regionbildningen i sig själv kommer leda till något bättre, utan förslaget behöver innehålla mer än nya kartgränser. Vi är mer intresserade av innehållet i reformen och att makt, resurser och befogenheter flyttas från staten till folkvalda i regionen som bättre kan skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och leverans av välfärd.

Därför är det för Centerpartiet viktigt att en kommande regionbildning ger regionerna ett ökat ansvar över arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning och utveckling samt över EU:s strukturfondsprogram. Även statens roll på den regionala nivån behöver bli tydligare för att de nya regionerna ska kunna erbjuda likvärdig service i hela landet.

Där är en statlig indelning som motsvarar den nya länsindelningen ett krav. Vi menar också att en förflyttning av makt från stat till region och kommun bör ge en större möjlighet att erbjuda individen ökad valfrihet speciellt vad gäller hälso- och sjukvård.

Vi vill även understryka att vi definitivt säger nej till tvingande kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen. Det måste i stället bli lättare för kommuner att samverka med varandra.
Sveriges indelning i 21 län som den ser ut i dag har i de flesta fall sett likadan ut i flera hundra år. Människors vardag däremot med större resmönster och förväntningar på service har betydligt andra behov i dag än för hundra år sedan, något som behöver mötas med mer funktionella regioner.

De enda större ändringar som gjorts är bildandet av Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Förändringar som gett upphov till en regional obalans där de tre länen samlar mer än hälften av Sveriges befolkning, och tar hem hela 80 procent av de nationella forskningsmedlen och projektmedlen från EU.

Större och mer jämnstarka regioner är ett medel för att råda bot på denna snedfördelning och skapa en mer hållbar tillväxt över hela landet och som möter människors förväntningar av i dag.

Men då krävs att den regionreform som nu ligger på bordet innehåller en förflyttning av makt från staten till regionerna. Får vi frågor kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning, utveckling och EU-program att hamna i våra direktvalda församlingar på regional nivå – ja, då har vi lyckats att flytta makt närmare dem de berör och då ställer sig Centerpartiet i Landstinget Västmanland också positiva till bildandet av Region Svealand.

För Centerpartiet i Landstinget Västmanland

Birgitta Andersson, gruppledare och oppositionsråd.
Barbro Larsson, fullmäktigeledamot.
Magnus Ekblad, fullmäktigeledamot.
Gustaf Eriksson, fullmäktigeledamot.

Debattartikeln har publicerats i VLT, Fagersta Posten och Bärgslagsbladet/Arboga Tidning samt Sala Allehanda och Västmanlands Nyheter.