Motion: Låt studieförbunden bidra till en bättre folkhälsa

Centerpartiet har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att civilsamhället och studieförbunden kan bidra till en bättre folkhälsa i hela länet.

Den bästa vården är den vård som förhindrar människor från att bli sjuka över huvud taget. Det sjukdomsförebyggande arbetet är därmed otroligt viktigt – WHO uppskattar att 80 % av världens kranskärlssjukdomar och strokes kan förebyggas. Likaså 30 % av världens cancer.

I Västmanland finns så kallade Hälsocenter i Fagersta, Sala, Köping och Västerås med ett utvecklat hälsofrämjande uppdrag. Landstingsfullmäktige har även antagit en handlingsplan med målet att öka förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor för alla, i hela länet. Tyvärr är det många gånger
ändå svårt att nå ut med det sjukdomsförebyggande arbetet till befolkningen. Samtidigt som skillnaderna i ohälsotal är stora mellan olika delar av länet och även mellan olika sociala grupper. Vården kan helt enkelt behöva en förlängd hälsoarm som kan stötta hälsoarbetet i hela länet.

Låt denna förlängda arm bli studieförbunden. Studieförbunden har redan idag en fast förankring i hela länet och med folkbildning som spetsområde finns en färdig ram som även bör gå att använda i det sjukdomsförebyggande arbetet. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor är fyra områden som Socialstyrelsen lyfter fram där det sjukdomsförebyggande arbetet kan göra mer för att förebygga ohälsotal. Det är också områden där vården kan ta hjälp av civilsamhället för att bredda arbetet och där exempelvis studieförbunden, enskilt eller i samarbete med vården, kan erbjuda studiecirklar, kurser, föreläsningar för att sprida kunskaper om hur man lever mer hälsosamt. Genom att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder kan studieförbunden ansvara för de första stegen av rådgivning och samtal för en bättre hälsa. Medan vårdpersonal kan koncentrera sig på det fortsatta stegen
och den mer avancerade rådgivningen, och göra det med bättre tillgänglighet och kvalitet.

Att integrera studieförbunden i det sjukdomsförebyggande arbetet skulle inte bara ge landstinget en förlängd hälsoarm ut i länet. Det skulle också öppna en kommunikationskanal mellan landstinget och länets invånare.

Centerpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta:

  • att i samverkan med studieförbunden i Västmanlands län utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
  • att under 3 år driva ett försöksprojekt där studieförbunden får hjälp att genomföra nya aktiviteter och projekt som syftar till att främja folkhälsan i länet.
  • att genom studieförbunden öka hälsomedvetandet i länet och nå ut till fler grupper.

Västerås 28 september 2016

Birgitta Andersson (C)
Oppositionsråd