Interpellation: Sjukresa vid permission

Bild på Birgitta Andersson.

Centerpartiets Birgitta Andersson har lämnat in en interpellation där hon frågar över patienter som vid längre sjukhusvistelser beviljas permission och deras rätt till sjukresa.

Rätt till sjukresa vid permission i samband med sjukhusvård

Regelverket för sjukresor som Region Västmanland följer antogs av dåvarande landstingsfullmäktige den 17 april 2013.

En grupp patienter som inte omnämns i regelverket är de som av olika anledningar under sin sjukhusvistelse får möjlighet att åka hem på permission. Ett skäl kan vara att patienter som ska genomgå en operation får vänta extra dagar på sin operation för att det är helgdagar.

En patient som bor i länets ytterområden, familjen äger ingen bil, och känner sig för dålig för att klara av en tåg- eller bussresa på egen hand måste lita till att det finns släkt eller goda vänner som kan ställa upp med skjuts eller bekosta en egen taxiresa från Västerås till hemorten. En taxiresa som blir ganska dyr. Patienten ska naturligtvis också tillbaka till sjukhuset efter helgen, för en planerad operation, och den taxiresan är lika dyr.

Alternativet för patienten är att tacka nej till erbjudandet om permission och uppta en vårdplats under kanske en hel julhelg. En kostnad som med all säkerhet är betydligt högre än om patienten fått en sjukresa beviljad från Västerås till hemmet.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

  1. Stämmer det att sjukresa aldrig får godkännas vid permission från sjukhusen i Västmanland?
  2. Hur många patienter har blivit nekade sjukresa vid permission under 2016?
  3. Har den röd-gröna majoriteten diskuterat att göra någon översyn av gällande regelverk för sjuktransport och i så fall se över problemet med sjukresa vid permission?

Birgitta Andersson (C), Regionråd i opposition.