Debatt: Så skulle fler få ett sommarjobb

Centerpartiet Västmanlands näringspolitiske talesperson Lars Kallsäby skriver
om Centerpartiets förslag om hur fler kan få chansen till ett sommarjobb. Sommarjobbet är ofta ungas första kontakt med arbetsmarknaden och man får den
där första och så viktiga erfarenheten inför framtida yrkesval. Fler ska få den
möjligheten.

Så skulle fler få ett sommarjobb

För många unga är ett sommarjobb den första kontakten med arbetslivet. Det är genom sommarjobb unga knyter sina första kontakter på arbetsmarknaden, får sin första rad i CV:et och börjar bygga sina yrkeserfarenheter. Att sommarjobb på detta sätt är ett viktigt steg på vägen till att etablera sig på arbetsmarknaden stöds av forskningen. De kontakter och den arbetslivserfarenhet unga får bidrar till en bättre inkomstutveckling framöver och en snabbare övergång till arbete
efter gymnasiet.

För att stimulera och underlätta för fler unga att genom sommarjobbet få en första fot in på arbetsmarknaden föreslår Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år helt tas bort. Eftersom ungdomar under 18 år arbetar framför allt på sommaren har vi valt att kalla det här förslaget för "sommarjobbsavdraget". Det är också vad gäller sommarjobben som förslaget kan
förväntas få störst effekt, även om avdraget innebär att feriearbete under hela året underlättas. Med detta sommarjobbsavdrag sänks då kostnaden för att anställa ungdomar med nästan en fjärdedel.

Sommarjobbet kan ha en avgörande betydelse för hela yrkeslivet. Arbetslöshet som ung får oftast långvariga negativa effekter. Ungdomar som går direkt från gymnasiet in i arbetslöshet har en betydligt större sannolikhet att bli arbetslös under nästkommande decennium än de som börjar arbeta direkt.

Därför är också sommarjobbsavdraget särskilt viktigt för personer som det går sämre för i skolan. Det är väldigt tydligt att de gynnas av att få ett sommarjobb under gymnasietiden. Även för elever på yrkesprogrammen kan sommarjobbsavdraget ha stor effekt. De elever på dessa program som sommarjobbar verkar sedan etablera sig snabbare på arbetsmarknaden om de får god kontakt med arbetsgivare eller kollegor som kan hjälpa dem. De arbetsplatser eleverna sommarjobbat på är ofta de arbetsplatser de senare får jobb på efter gymnasiet.

Trots att antalet sommarjobb nu har ökat igen, tack vare högkonjunkturen, är uppgången inte tillräcklig. Det är fortsatt en hård kamp om sommarjobben med fler som letar än tillgängliga platser. Under juli 2015 fanns det fortfarande nästan 60 000 ungdomar som sökte efter ett arbete utan att få något.

Eftersom möjligheten till tidig arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden är så viktig borde vi göra allt vi kan för att fler ska kunna få ett sommarjobb. Idealiskt borde alla som vill kunna få ett.

Lars Kallsäby (C)
näringspolitisk talesperson, Centerpartiet Västmanland.

Artikeln är publicerad i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, 2016-07-12.