KOMMER REGION VÄSTMANLAND ATT ANSLUTA SIG TILL JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIN NU?

Tidigare har Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi varit ute på remiss för att inhämta synpunkter varpå då sa de styrande partierna, M, KD och L i Region Västmanland att de inte tänker ansluta sig till Länsstyrelsens jämställdhetsarbete. Det tyckte vi var anmärkningsvärt.

Vi skrev tidigare om jämställdhetsstrategin där vi konstaterade att jämställdheten inte var en prioritering för de styrande partierna i Region Västmanland. Under remisstiden för framtagandet av Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi valde det SD-stödda styret att meddela att man inte såg något värde av att ansluta sig. Det är djupt beklagligt, men med Sverigedemokraterna som stödparti och som så tydligt deklarerar att de anser att arbetet mot jämställdhet är färdigt så är det föga förvånande att de andra partierna inte vågar stå upp för och skicka en signal om att det är en viktig fråga. Inte bara för kvinnor utan också för män.

Med anledning av detta så ställer Centerpartiet en interpellation på regionfullmäktige den 23 april till ansvarigt regionråd. Länsstyrelsen i Västmanland lanserade sin Jämställdhetsstrategi den 9 april.

Att ta fram en Jämställdhetsstrategi är ett regeringsuppdrag som gavs 2023 och syftet är att få genomslag av de nationella jämställdhetspolitiska målen i länet. Länsstyrelsen har arbetat fram strategin med hjälp av dialogsamtal och omvärldsanalyser tillsammans med länets aktörer. Under framtagningen av strategin har 15 problemområden identifierats.

Om en aktör väljer att ansluta sig till strategin så ska man beskriva hur man själv eller i samhandling med andra kan bidra för att uppnå måluppfyllnad inom något av de 15 områden som är identifierade som problem.

Jämställdhetsstrategin för Västmanlands län blir en del av underlaget för ”Samverkansrådet för social hållbarhet”:s arbete med strategisk ledning, prioritering och inriktningsbeslut. I det rådet finns Region Västmanland representerat.

När styret besvarade remissen angående den nya strategin så angav de att Region Västmanland inte såg något mervärde av att ansluta sig till strategin och den skrivningen tyckte vi från Centerpartiet ej var bra. Nu är den färdiga strategin lanserad och vi frågar hur styret av Region Västmanland ska förhålla sig till strategin och om de avser att ansluta sig till strategin.

För Centerpartiets regiongrupp

Barbro Larsson (C)

Regionråd i opposition

Insändaren publicerades i VLT 23 april 2024