Region Svealand behöver rätt förutsättningar

Kartbild över det tänkta Svealands län.

Centerpartiet ser regionbildningen och förslaget med Region Svealand - där landstingen i Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Gävleborg ingår - som en decentraliserginsreform. En reform där regionerna får mer makt, resurser och befogenheter som idag ligger hos staten.

Med större och starkare regioner kan vi få en ökad regional tillväxt och där regionerna kan bestämma mer över sin egen utveckling och framtid, och som kan skapa förutsättningar för en effektiv infrastruktur, samt ökad tillväxt och jobb i hela regionen.

För en verklig regionalisering vill Centerpartiet se följande:

  • Det regionala utvecklingsansvaret ska vara en av de främsta uppgifterna för regionen och dess regionala självstyrelseorgan. Det innebär att de valda regionpolitikerna får beslutanderätt över tillväxtfrågor, EU-program och en större del av anslagen för infrastruktur
  • Bättre infrastruktur, transporter och utveckling inom arbetslivet driver på utvecklingen av större arbetsmarknadsregioner. Vi vill att Svealandsregionen ska få verktyg att arbeta med dessa frågor. Det handlar om sådant som kompetensförsörjning, integrations- åtgärder och innovationsfrågor.
  • Vi vill att Svealandsregionen ska ta över uppgifter som har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet också på landsbygden. Det gäller bland annat delar av landsbygdsprogrammet.
  • Mycket av förutsättningarna för utveckling av ekonomi och näringsliv avgörs på lokal nivå. Därför är det självklart att utvecklingsarbetet måste ske i samverkan med lokala företag och regionens kommuner. Vi vill att kommunerna i Svealandsregionen får ett reellt inflytande över de frågor som berör dem.
  • Staten måste bli mer effektiv. Statliga myndigheter med verksamhet lokalt och regionalt måste samverka bättre med övriga samhället. Det gäller allt från exempelvis Trafikverket och Arbetsförmedlingen till Lantmäteriet, Polisen och strukturfondsprogrammen. Länsstyrelserna och de statliga sektorsmyndigheterna ska ha en gemensam regional indelning som överensstämmer med de nya regionerna.
  • Vi menar att den statliga regionala indelningen måste vara en del av beslutet om regionbildningen och inte komma i ett senare skede. Ett beslut om att statliga myndigheter ska ha samma geografi som de nya folkvalda regionala självstyrelseorganen möjliggör en sammanhållen, demokratisk och rationell planering av offentliga verksamheter.
  • Länsstyrelsens roll bör förändras till att få en utpräglad tillsynsfunktion.
  • Det också viktigt att statliga myndigheter utlokaliseras till de delar av Svealandsregionen där den statliga närvaron idag är svag.
  • Inga tvingande kommunsammanslagningar som en följd av regionaliseringen. Det måste istället bli lättare för kommuner att samverka med varandra.