Sätt stopp för könsstympning av kvinnor!

Bild på Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.
Bild på Anna Gunstad Bäckman (C). Foto: Magnus Nystedt.

Idag är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, en dag som fortfarande behöver uppmärksammas. Könsstympning är förbjudet i Sverige. Trots detta utsätts flickor och kvinnor och många lider i tystnad.

Könsstympning är en grym företeelse som aldrig kan accepteras. De senaste åren har allt fler länder förbjudit könsstympning och även på FN-nivå bedrivs arbete för att motarbeta kvinnlig könsstympning. Trots detta vet vi att den brutala traditionen fortsätter, ofta i det fördolda. Hela samhället behöver ta ett ansvar att lyfta frågan och vi får inte slappna av i tron att ett förbud är tillräckligt.

I Socialstyrelsens kartläggning från 2015 framkom att det i Sverige finns 38 000 flickor och kvinnor som är könsstympade. Av dessa är runt 7000 under 18 år. Följderna av övergreppet kan vara livshotande. De som överlever måste stå ut med svåra fysiska smärtor och mentala trauman resten av livet. Detta är helt oacceptabelt.

Kvinnlig könsstympning är en manifestation av ojämställdhet och är en del av ett hedersrelaterat våld och förtryck. Kampen för att kvinnlig könsstympning skall upphöra går därför hand i hand med satsningar på att kvinnors rättigheter skall erkännas och respekteras. I länder där kvinnlig könsstympning praktiseras finns patriarkala strukturer där kvinnor länge varit underställda mannen. Samhällssystemen legitimerar ofta en kontroll av kvinnor och flickor, inte minst kontroll över deras sexualitet. För att kunna förebygga att flickor utsätts för kvinnlig könsstympning är det viktigt att vi redan i tidigt skede informerar om rättigheter och skyldigheter. Vi vill mot bakgrund av detta se att SFI får i uppdrag att informera och motverka kvinnlig könsstympning. Detta genom att undervisningen har ett tydligt jämställdhets- och genusperspektiv, att sexualkunskap ingår i samhällsinformationen och att det tillhandahålls information om svensk lagstiftning på området.
Könsstympning är ofta tabubelagt och svårt för många att kommunicera kring. Många av de som utsatts är heller inte medvetna om att deras besvär beror på att de utsatts för könsstympning. För att i högre utsträckning sätta ljus på frågan och förmedla till flickor och kvinnor att stöd och hjälp finns behöver myndigheter få extra stöd och utbildning. Inte minst är detta viktigt inom vården för att sprida information om att hjälp finns samt att det nu även finns möjlighet att få underliv återskapade med hjälp av kirurgi.

Många av de unga flickor som har utsatts för könsstympning finns i skolan. Därför vill Centerkvinnorna även att elevhälsopersonal får bättre stöd för att både kunna upptäcka, men också sätta in insatser till flickorna. Genom ökad kunskap hoppas vi även att fler flickor ska känna förtroende att våga berätta om det trauma dem bär på.

Flera av de flickor som utsätts för könsstympning blir det trots att de bor i Sverige. Ofta kan det vara så att flickan förs ut ur landet och där utsätts för övergreppet. För att minska risken för detta behövs en skyddslag för individer som riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja, så som Centerpartiet har föreslagit. Med lagen skulle drabbade som riskerar att tvingas ut ur landet mot sin vilja kunna få hjälp via domstol. Något som idag inte är möjligt.

Trots att Sverige idag kommit långt i arbetet mot könsstympning så vet vi att vi har lång väg kvar att gå. Vi får aldrig sluta engagera oss förrän rätten till sin egen kropp är en verklighet för alla.

Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.
Anna Gunstad Bäckman, Distriktsordförande Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanland.