Alliansens budget för Region Västmanland

Igår presenterades Allians för Västmanlands budget för Region Västmanland och idag läggs den fram till Regionsstyrelsen. En budget för ökad tillgänglighet, stärkt valfrihet och hållbarhet i hela länet.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar i sin budget satsningar för att möta de utmaningar som Region Västmanland står inför. Det handlar om att göra det enklare att komma i kontakt med vård, skapa en närmare och tryggare vård för de mest sjuka äldre och satsningar på digitalisering bland annat.

Sedan den första januari 2017 har Region Västmanland bildats från dåvarande landstinget och även övertagit ansvaret för den regionala utvecklingen. Här har Centerpartiet jobbat för satsningar mot de gröna näringarna och bredbandsutbyggnad. Bland annat finns framtagande av en regional livsmedelsstrategi med i budgeten.

Regionplan och budget 2018-2020 - Tillgänglighet, valfrihet och hållbarhet

Skärpt vårdgaranti för att korta väntetiderna

Alliansen vill skärpa reglerna för vårdgarantin som innebär vård inom 0, 7, 40 respektive 60 dagar. Kontakt med vårdcentral ska kunna ske samma dag, läkarbesök på vårdcentral inom sju dagar. Besök i specialistvård inom 40 dagar och åtgärd/behandling inom 60 dagar. För att tydligare sätta rätt vård i rätt tid i fokus vill Alliansen också införa ett stimulansmedelspaket för tillgänglighet där hela vårdkedjan mäts och de verksamheter som klarar vårdgarantin och kortar vårdkedjan får ta del av en bonus - kömiljoner. Alliansen anslår 15 miljoner kronor.

Helhetssatsning för de mest sjuka patienterna

Fem procent av patienterna konsumerar 50 procent av vårdens resurser – många gånger är det gruppen mest sjuka äldre. I gruppen 80 år och äldre som skrivits ut från sjukhus är en femtedel inskrivna igen inom 30 dagar. Detta beror främst på att det saknas korttidsplatser eller andra former av vårdplatser i kommunerna dit de färdigbehandlade patienterna kan flyttas, om de inte klarar sig själva i hemmet. Alliansen vill ta ett helhetsgrepp och lösa mer av vården i hemmet. Tidigare har alliansen föreslagit att 20 utskrivningsplatser ska inrättas. För att minska behovet av utskrivningsplatser vill vi se en utveckling av den mobila hemvården gemensamt med AH-team och mobil familjeläkare. Alliansen anslår 10 miljoner kronor till detta. Upphäv stoppet för ST-läkare!

De rödgröna har stoppat möjligheten att anställa fler ST-läkare då pengarna inte räcker. Alliansen anser att det är av största vikt att fler ST-läkare kan anställas, inte minst på vårdcentralerna där problemen med hyrläkare är som störst. Därför anslås 3 miljoner för att inrätta fler ST-tjänster och upphäva det rödgröna ST-stoppet.

Krafttag mot sjukfrånvaron

Region Västmanland har de högsta sjuktalen bland anställda av alla Sveriges regioner och landsting. Mellan 2012 och 2016 ökade den totala sjukfrånvaron från 5,5 till 7,2 procent. Med tanke på den stora bristen på vårdpersonal behöver regionen ta krafttag för att hålla medarbetarna friska. Därför föreslås en ny funktion inrättas, en så kallad rehabiliteringssamordnare som kontaktar medarbetare som sjukskriver sig. Denna funktion kan vara en privat aktör. Alliansen vill också att regionen ska analysera hur stor del av sjukskrivningarna som beror på arbetsrelaterade orsaker.

Digitalisera regionen

Alliansen vill öka takten mot gemensamt journalsystem med kommunerna ”en patient – en journal”. Ett sådant system skulle effektivisera vården väsentligt och ge invånarna en mer trygg och säker vård. Arbetet ska ske i samarbete med länets kommuner. Alliansen föreslår att Region Västmanland tar initiativ till en kartläggning av kostnader och konsekvenser för länet om kommunerna ges tillgång till regionens journalsystem.

För att undvika att besökstider går till spillo då patienter haft svårt att avboka sin tid föreslår vi en central funktion för avbokning av vårdbesök, förslagsvis via hemsidan och regionens kontaktcenter. Alliansen anslår 5 miljoner kronor till digitaliseringsarbetet.

Regional utveckling

Västmanland är en del av en arbetsmarknadsregion där rörligheten avseende kompetens och företag ökar. Möjlighet att enkelt ta sig till Stockholm har mycket stor betydelse för länets utveckling. Alliansen vill underlätta för pendlare vad gäller växling mellan olika färdmedel, t ex mellan cykel och buss eller bil mot tåg.

Länet har av tradition en låg andel företagare, inte minst bland kvinnor. Alliansen vill prioritera upp näringslivsfrågorna, särskilt med koppling till landsbygd, turism och de gröna näringarna.

Finansiering och avgifter

Alliansens budgetförslag är fullt finansierat. Alliansen föreslår oförändrad skatt och att landstingets resultat ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, för att nå målet om god ekonomisk hushållning och klara framtida investeringar. Den stora neddragningen görs på regionstyrelsens förfogande. Alliansen har avsatt medel för en buffert för oförutsedda händelser, men vill i övrigt minska ner på politikens oförutsedda anslag med 45 miljoner kronor. Alliansen föreslår också en besparing på Regionkontoret med 10 miljoner kronor.

Vi föreslår att avgiftssystemen ses över i syfte att öka intäkterna. Alliansen vill införa avgift för personer som färdigbehandlats av ambulanspersonal. En avgift för sent avbokade besök i vården ska kunna tas ut. Regionens upphandlade avtal ska följas, idag förlorar regionen stora belopp på grund av att upphandlade avtal inte följs.

Budgeten i media

Inslag och intervju med Malin Gabrielsson (KD) - SVT Nyheter Västmanland (3.30 in i klippet)

Artikel från presskonferens - VLT

Här kan du läsa budgeten i sin helhet:
Nystart för Västmanland - budget och regionplan 2018 - 2020 , 3.6 MB.