Centerpartiet vill se politiskt ledarskap för länets livsmedelsproduktion

Bild på Birgitta Andersson.

Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin behöver upp på politikernas bord. Därför lägger Centerpartiet ett initiativ till regionstyrelsen för att ta fram regionens politiska prioriteringar i arbetet.

- Centerpartiet vill se en tydlig och hållbar livsmedelsstrategi som bygger på bred förankring och samspel mellan politiken och näringen. Därför tar Centerpartiet initiativ till att sätta igång ett bredare arbete med regionens prioriteringar inför arbetet med livsmedelsstrategin, som inte verkar ha den fart som det borde ha, säger Birgitta Andersson, regionråd i opposition för Centerpartiet.

På dagens regionstyrelse lägger Centerpartiet fram ett initiativ där regionens prioriteringar tas fram och fastställs politiskt.

- Att arbetet med livsmedelsstrategin leds av Länsstyrelsen ska inte förhindra Region Västmanland från att agera och tydligt visa hur viktig en livsmedelsstrategi är för länets utveckling eftersom regionen numer har ansvaret för den regionala utvecklingen, förklarar Birgitta Andersson (C).

Centerpartiet har tidigare lagt en motion om att regionen skulle ta fram en egen livsmedelsstrategi. Men eftersom Länsstyrelsen senare fått det uppdraget så är Region Västmanland en del av det samarbetet, där även näringen och kommunerna ingår. Centerpartiet vill med detta initiativ skapa en diskussion och sätta livsmedelsstrategin på politikens agenda.

Så här skriver vi i nämndinitiativet som lämnats till regionstyrelsen den 31 oktober.

Politiskt ledarskap för en hållbar livsmedelsstrategi

En livsmedelsstrategi kommer att tas fram i länet med Länsstyrelsen som huvudpart. Centerpartiet hade gärna sett att Region Västmanland varit ledande i det arbetet, eftersom regionen numer ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.

Region Västmanland är inbjuden av Länsstyrelsen för att i samverkan med kommunerna och näringen ta fram en livsmedelsstrategi för länets matproduktion och stärkt konkurrenskraft. En ytterligare viktig del med livsmedelsstrategin är att öka krisberedskapen i länet.

Arbetet med livsmedelsstrategin är även viktigt utifrån att nuvarande utvecklingsplan för länet och ”Affärsplan Västmanland” nästan het saknar mål för det gröna näringslivet. Därför är det av yttersta vikt att den kommande livsmedelsstrategin blir ett tydligt och verkningsfullt dokument för att den gröna näringen ska bli en tydlig del i utvecklingen av hela länet.

Centerpartiet ser därför att Region Västmanland måste gå in med tydliga prioriteringar och utgångspunkter som har en politisk förankring. För när väl den färdiga livsmedelsstrategin ska förverkligas måste den också ha ett brett stöd i hela länet för att vara långsiktig och hållbar.

Centerpartiet vill därför att Region Västmanland tar ett samlat grepp med vad regionen ser som de viktigaste utgångspunkterna och vilka prioriteringar som regionen ser som de viktigaste för att få till en verkningsfull och slagkraftig livsmedelsstrategi för hela länet.

Samt att regionen politiskt fastställer dessa för att ta ett tydligt ledarskap för en hållbar livsmedelsstrategi som stärker Västmanlands livsmedelsproduktion.

Centerpartiet föreslår, med anledning av ovanstående:

- att beredningen för regional utveckling får i uppdrag att ta fram regionens politiska prioriteringar i arbetet med livsmedelsstrategin.

- att framtagna prioriteringar redovisas så att de kan fastställas av regionstyrelsen.